Lista więźniów politycznych2010 roku

1. Arastowicz Aleksander

Urodził się 9 grudnia 1952 roku w Słucku. W 1975 roku ukończył Białoruski Instytut Politechniczny. Zrobił doktorat w Czechosłowacji, obronił pracę i został docentem. 27 lat wykładał na rodzimym uniwersytecie, w katedrze mechaniki budowniczej. Został zmuszony do opuszczenia uczelni z powodu problemów ze zdrowiem. Obecnie pracuje w prywatnej firmie. W latach 1992-2005 był członkiem Białoruskiej […]

2. Atroszczenko Aleksander

Urodził się 22 marca 1981 roku w Mińsku. Studiował stosunki międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Został jednak stamtąd relegowany z powodu swojej działalności politycznej. Obecnie studiuje prawo międzynarodowe na Europejskim Uniwersytecie Państwowym w Wilnie. W latach 2001-2006 był członkiem organizacji Zubr, brał udział w akcjach, kilkakrotnie za swoją działalność był zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji. W […]

3. Bandarenka Dzmitrij

Dzmitrij Bandarenka – białoruski działacz społeczny i polityczny, obrońca praw człowieka, dziennikarz, członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, koordynator kampanii obywatelskiej Europejska Białoruś. Urodził się 28 września 1963 roku w Mińsku. W 1984 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego. W latach 1995-1997 był dyrektorem jedynego niezależnego radia w kraju – radia  „101,2 FM”, które transmitowało programy w języku […]

4. Breus Artiom

Obywatel Federacji Rosyjskiej. Urodził się 5 sierpnia 1983 roku w Mińsku. Dzieciństwo spędził w Estonii, ukończył gimnazjum w Tallinie i Talliński Uniwersytet Europejski o specjalności “projektant”. Do czasu aresztu mieszkał i pracował w Mińsku – w ojczyźnie swego ojca, znanego reżysera telewizyjnego. Nie zajmował się polityką. Kronika represji Został zatrzymany podczas akcji protestu na placu […]

5. Bułanow Dzmitrij

Urodził się w Mińsku, 25 sierpnia 1984 roku. Ukończył kolegium medyczne  № 2, 2 lata pracował jako pielęgniarz w szpitalu zakaźnym, zajmował się ciężko chorymi pacjentami, w tym i chorymi na AIDS. Interesował się muzyką, zebrał nawet kilkoro muzyków, by stworzyć własną grupę.  Studiował w Instytucie Wiedzy Współczesnej, na kierunku Sztuka. Nie zajmował się polityką, […]

6. Chalip Irina

Urodzona 12 listopada 1967 w Mińsku. Korespondent rosyjskiej “Nowej Gazety” na Białorusi. Pracowała jako zastępca redaktora naczelnego “BDG” i redaktor naczelny tygodnika “Imja”, który przestał istnieć. Wielokrotnie otrzymywała zawiadomienia z prokuratury o wszczętych postępowaniach karnych związanych z jej działalnością zawodową. W kwietniu 1997 roku, wraz z ojcem, dramaturgiem i reżyserem filmów dokumentalnych Władimirem Chalipem, została […]

7. Chomiczenko Uladzimir

Urodził się w 1986 roku. Wychowywał się w domu dziecka w Starych Dorogach i w szkole-internacie w Rudeńsku. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. W 2004 roku ukończył liceum rolnicze w Słucku. Miał problemy z nauką. Nie miał żadnego związku z polityką. Mieszkał w Mińsku i w obwodzie witebskim, ponad 15 […]

8. Daszkiewicz Dzmitrij

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

9. Daszkiewicz Nasta

Nasta Daszkiewicz (Pałażanka) Wiceprzewodnicząca „Młodego Frontu”, charyzmatyczna liderka narodowo zorientowanej młodzieży demokratycznej. Urodzona 2 sierpnia 1990 roku w Mińsku. W latach 1997-2008 uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 w Mińsku (z rozszerzonym językiem niemieckim). Od 2008 roku studiuje na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na wydziale filozofii i polityki. W wieku 14 lat wstąpiła do „Młodego Frontu”. […]

10. Dziadok Mikoła

Mikoła Dziadok urodził się 23 sierpnia 1988 roku w mieście Bragine na Homelszczyźnie. Ukończył prawo w collegu Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował w firmie windykacyjnej. W chwili zatrzymania był studentem drugiego roku “Politologii i badań europejskich” na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w trybie zaocznym. Po zatrzymaniu we wrześniu 2010 roku Mykołę Dziadoka trzymali 3 dni w areszcie, […]

11. Dzmitryjeu Andrej

Urodzony 12 maja 1981 roku w Mińsku. Uczył się na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym, na wydziale filozoficznym. W latach 2000-2001 służył w wojsku. Od 2001 roku Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

12. Fedarkiewicz Aleh

Urodził sie w 1961 roku. Ma wykształcenie średnie, jest budowlańcem. Pracował w jednym z przedsiębiorstw budowlanych w swoim rodzinnym mieście. W latach 90-tych był pewien czas członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Kronika represji Brał udział w akcjach protestu w Mińsku 19 grudnia 2010 roku. Został zatrzymany podczas brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji i umieszczony w areszcie śledczym […]

13. Fieduta Aleksander

Urodził się 3 listopada 1964 roku w Grodnie. Białoruski komentator polityczny, analityk, publicysta i krytyk literacki. Ukończył studia na Wydziale Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie (1986). W latach 1986-1991 pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w szkole nr 20 w Grodnie. W 1991 roku zdecydował się pracować w komsomole, […]

14. Franckiewicz Aleksander

Aleksander Franckiewicz urodził się 6 maja 1990 roku w Nowopołocku na Witebszczyźnie. Po zakończeniu liceum pracował jako programista. Później wyjechał do Mińska, gdzie rozpoczął pracę. Interesował się historią partii politycznych. W swoim mieście przyłączył się do ruchu antyfaszystowskiego, w stolicy poznał się z anarchistami, ich poglądy stały się dla niego bliskie, zaczął im pomagać. Od […]

15. Gaponow Iwan

Urodził się 27 kwietnia 1988 roku w Soczi. Obywatel Rosji, miał pozwolenie na pobyt na Białorusi, mieszkał tam od 1995 roku. Ukończył szkołę na Białorusi, dobrze zna język białoruski. Mama Gaponowa, Sabira Atakiszijewa, pochodzi z Kirgistanu, ojciec jest Rosjaninem. Gaponow studiował na uniwersytecie w Odessie. Pasjonuje się literaturą, próbował swoich sił w tworzeniu własnych utworów […]

16. Gribkow Artiom

Urodził się 6 stycznia 1989 roku we wsi Sawoszi w obwodzie grodzieńskim. Ukończył szkołę podstawową, uczył się dobrze, pisał humorystyczne wiersze i scenariusze na szkolne uroczystości. Potem uczył się w mińskim kolegium przemysłu lekkiego, ale zawsze ciągnęło go do przedstawień teatralnych, literatury, sztuki. Po powrocie do domu ukończył jeszcze szkołę budowlaną w Koreliczach. Ponieważ w […]

17. Jaromienak Uladzimir

Urodził się w mieście Miory, 4 września 1990 roku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale informatyki i radioelektroniki. Kiedy go aresztowano, był studentem 2-go roku. Członek “Młodego Frontu” i działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD). Kronika represji Uczestnik Płoszczy-2010. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb specjalnych naprzeciwko budynku Rządu. Został skazany […]

18. Kawalenka Siarhiej

Siarhiej Kawalenka, białoruski działacz społeczny, członek opozycyjnej Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej „Białoruski Front Ludowy”. Urodził się 16 stycznia 1976 roku, mieszka w Witebsku. Z wykształcenia jest technikiem programistą, jest prywatnym przedsiębiorcą,  remontuje mieszkania na zamówienie.  Ojciec dwójki dzieci – Walancina i Wiki. W prawosławne Boże Narodzenie, 7 stycznia 2011 roku Siarhiej Kawalenka wywiesił narodowa biało-czerwono-białą białoruską flagę […]

19. Kazak Jurij

Jurij Kazak – działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, z Nowogródka w obwodzie grodzieńskim. Kronika represji 12 listopada 2009 roku Jurij Kazak został przesłuchany w sprawie karnej, wszczętej w związku z akcją w rocznicę rewolucji październikowej w Nowogródku: w nocy z 6 na 7 listopada pomnik Lenina został oblany zieloną farbą. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano […]

20. Klaskouski Aleksander

Urodził się 26 września 1978 roku. Ukończył szkołę średnią nr 55 w Mińsku, rozpoczął studia na kierunku dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, potem uzyskał wyższe wykształcenie prawnicze. W 1999 roku po ukończeniu służby wojskowej, ożenił się z Natalią – dziewczyną, z którą poznał się dzięki swoim wyjazdom do babci w w Biełyniczy. Obecnie wychowują trójkę […]

21. Kobec Wład

Urodzony w 1971 roku. W 1989 roku ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował m.in. w Ministerstwie Ochrony Środowiska. W 2000 r. z wyróżnieniem skończył Akademię zarządzania przy Prezydencie Republiki Białoruś za specjalnością „ekonomista”. W 2000 r. porzucił pracę urzędową i został jednym z koordynatorów i inicjatorów ruchu „Zubr”. Uczestnik pierwszego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa […]

22. Korban Oleg

Urodził się 4 lutego 1985 roku. Członek Narodowego komitetu Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego mińskiej filii organizacji. Przewodniczący Mińskiego oddziału “Młodych demokratów” – młodzieżowego skrzydła Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku, był przewodniczącym mińskiego sztabu Jarosława Romańczuka. Kronika represji W 2007 roku, będąc członkiem “Młodego Frontu”, był podejrzany o przestępstwo z artykułu […]

23. Labiedźka Anatol

Urodził się 27 czerwca 1961 roku we wsi Tryles. W latach 1979–1980 pracował jako mechanizator kołchozu w rejonie stołpeckim. W 1980 roku podjął studia na Wydziale Historii i Języka Francuskiego Mińskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Ukończył je w roku 1985, po czym odbył dwuletnią obowiązkową służbę w Armii Radzieckiej. W latach 1987–1990 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły […]

24. Lichawid Nikita

Działacz ruchu “Za wolność”. Urodził się 27 maja 1990 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej  nr 177  rozpoczął studia prawnicze w Mińskim Instytucie Zarządzania. Po wydarzeniach z 19 grudnia został relegowany z uczelni.

25. Lobau Eduard

Działacz “Młodego Frontu”. Urodził się w Wilnie 1 grudnia 1988 roku. Już w 8 klasie szkoły średniej zdecydował się związać swoje życie z armią. Czytał specjalną literaturę, uprawiał sport. Na służbę trafił do witebskiego desantu. Po powrocie z wojska, rozpoczął działalność w organizacji “Młody Front” i bardzo szybko został szefem mińskiego oddziału organizacji. Kronika represji […]

26. Marcalieu Siarhiej

Urodzony 29 kwietnia 1977r. w Mińsku w rodzinie naukowców. Wnuk Stanisława Marcalieu, dyrektora Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Akademii Nauk. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, został wyrzucony za działalność polityczną u boku rektora Aleksandra Kazulina. W połowie lat 90-tych został wybrany na przewodniczącego „Młodej Hramady” (młodzieżowa organizacja partii Socjaldemokratycznej […]

27. Michalewicz Aleś

Urodził się 15 maja 1975 roku w Mińsku, w rodzinie naukowców. W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, podczas studiów udzielał się w Stowarzyszeniu Białoruskich Studentów. Studiował również wWarszawie i Oxfordzie. Od 1997 roku zaangażowany w międzynarodową wymianę młodzieży.  Od 2000 roku pracował na wysokich stanowiskach w firmie turystycznej “Arcadia”. Zrezygnował z […]

28. Mołczanau Aleksander

Urodził się 22 czerwca 1988 roku w Borysowie, w tym mieście mieszkał przez całe swoje życie. Uczył się w szkole nr 22 w Borysowie. Był działaczem młodzieżowej organizacji “Zubr”. Jego działalność polityczna stała się powodem ciągłej uwagi milicji wobec niego. Oprócz tego, przez jego aktywność, ucierpieli i jego bliscy: jego mamie, Galinie Andriejewnie nie przedłużono umowy w […]

29. Nowik Dzmitrij

Urodził się 16 września 1981 roku w Baranowiczach. Ukończył szkołę nr 13, potem studiował na AWF-ie w Mińsku. Pracował jako pracownik ochrony w restauracji, potem zaś w służbie bezpieczeństwa w ambasadzie Zjednoczonych Emiratów na Białorusi. Całe życie uprawiał sporty, polityką natomiast  nigdy się nie interesował.

30. Parfiankou Wasyl

Urodził się 30 sierpnia 1983 roku w Mińsku, ukończył 9 klas mińskiej szkoły nr 163, pracował jako ślusarz w mińskim warsztacie nr 7. Był działaczem niezarejestrowanej Partii Wolności. Aktywnie brał udział w obronie Kuropat w 2002 roku, gdy władze Mińska planowały zburzenie krzyży – pomników ofiar stalinizmu, w ramach rozbudowy obwodnicy. Brał udział w akcjach […]

31. Paulau Anatol

Przewodniczący mińskiego oddziału organizacji Zjednoczona Partia Obywatelska (ZPO), członek rady politycznej i narodowego komitetu ZPO. Urodził się 18 czerwca 1949 roku w Wyborgu w obwodzie leningradzkim, w rodzinie wojskowego. Część dzieciństwa spędził na archipelagu Nowa Ziemia. W 1965 roku jego ojciec został zdemobilizowany ze względu na stan jego zdrowia i rodzina przeniosła się do Mińska. […]

32. Radzina Natalia

Dziennikarka i redaktor opozycyjnego portalu charter97.org. Urodziła się 3 maja 1979 roku w Korbinie (obwód brzeski) w rodzinie wojskowego. Dziennikarstwem zajmuje się od 1997 roku. Ukończyła dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, równocześnie pracowała w niezależnych mediach. Pracowała w gazecie “Imia”, “Narodnaya Wolia”, “Nowosti”, “Nasza swaboda”. Wielokrotnie otrzymywała kary aresztów, była bita podczas komentowania akcji protestu […]

33. Razumow Mikoła

Mikoła Razumow – mieszkaniec Orszy (obwód witebski), jeden z liderów orszańskiego komitetu strajkowego pierwszej połowy lat 90-tych, który organizował masowe protesty pracowników. Kronika represji  Na początku kwietnia 2006 roku przeciwko opozycyjnemu działaczowi, Mikole Razumowowi została wszczęta sprawa karna za zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki.  Został on oskarżony o to, że 24 marca 2006 roku podczas spotkania […]

34. Rymaszeuski Wital

Współprzewodniczący partii „Białoruska Chrześcijańska Demokracja”. Urodzony 3 marca 1975 roku w Mińsku. Ukończył Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Pracował w budownictwie na Białorusi, stopniowo awansując od szeregowego pracownika do kierownika działu technicznego. Następnie zajął się prywatnym biznesem. Profesjonalnie zajmuje się polityką od 1996 oku. Od 1996 roku członek „Rady Koordynacyjnej Białoruskiego Zjednoczenia […]

35. Sannikau Andriej

Andreij Sannikau to białoruski działacz polityczny i społeczny, koordynator kampanii społecznej “Europejska Białoruś” i inicjatywy “Karta’97”. Kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku. Urodził się 8 marca 1954 roku w Mińsku, w Białoruskiej SRR. Wnuk Kanstantina Sannikaua – białoruskiego reżysera, założyciela Narodowego Akademickiego Teatru im. Janki Kupały. Ukończył w 1977 roku Miński Państwowy […]

36. Siewiaryniec Paweł

Działacz społeczny, członek Rady “Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy”. Urodził się 30 grudnia 1976 roku w Orszy. Ukończył z wyróżnieniem szkołę plastyczną nr 25. Zainteresował się polityką, kiedy w 10. klasie został wybrany do Dziecięcego parlamentu republikańskiego. Interesował się  geografią i geologią. Ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W latach 1994-1999 pracował jako dziennikarz w kilku komercyjnych […]

37. Statkiewicz Mykoła

Urodził się 12 sierpnia 1956 we wsi Ladno w rejonie słuckim, w obwodzie mińskim na Białorusi. Tam ukończył szkołę średnią. W 1978 ukończył studia na Wyższej Inżynieryjnej Uczelni Przeciwlotniczo – Rakietowej w Mińsku (WIUPR), otrzymując tytuł inżyniera radioelektroniki. W latach 1978–1982 służył w Armii Czerwonej w obwodzie murmańskim na północy ZSRR. Tam też został członkiem KPZR, którą opuścił […]

38. Wasiljewicz Ilja

Urodził się 6 sierpnia 1991 roku w Baranowiczach w obwodzie brzeskim. Wykształcenie podstawowe otrzymał w gimnazjum nr 4 w Baranowiczach. Dostał się na mińską politechnikę. Uczył się bardzo dobrze, był starostą grupy. Kronika represji O godzinie 1:15 w nocy z 19 na 20 grudnia 2010 roku został zatrzymany i aresztowany na 10 dni.  Dopiero po […]

39. Waźniak Siarhiej

Dziennikarz, społecznik i działacz polityczny. Członek zarządu Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Członek Prezydium Komitetu Centralnego Białoruskiej Partii Lewicowej “Sprawiedliwy Świat”. Urodzony 14 kwietnia 1962r. w Korostyszewie, w obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. Ukończył Swierdłowską Wyższą Szkołę Wojskowo-Polityczną im. Leonida Breżniewa (w 1984 r.). Oficer, komisarz polityczny sił zbrojnych, zawód cywliny- nauczyciel historii i nauk społecznych. W latach […]

40. Winogradau Paweł

Urodził się 24 kwietnia 1988 roku w Mińsku. Ukończył szkołę zawodową nr 4 o specjalności “fryzjer” a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Kilka lat był działaczem kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. W związku ze swoją działalnością polityczną był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję.  Do pierwszego zatrzymania doszło w 2007 roku podczas akcji przeciwko zniesieniu ulg socjalnych: […]