Uladzimir Chomiczenko

Urodził się w 1986 roku. Wychowywał się w domu dziecka w Starych Dorogach i w szkole-internacie w Rudeńsku. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. W 2004 roku ukończył liceum rolnicze w Słucku. Miał problemy z nauką.

Nie miał żadnego związku z polityką. Mieszkał w Mińsku i w obwodzie witebskim, ponad 15 razy był pociągany do odpowiedzialności administracyjnej. Pracował na budowie. Dwukrotnie był sądzony w sprawie karnej (w tym raz za próbę kradzieży). 6 grudnia 2010 roku, 13 dni przed Płoszczą-2010, Władimir Chomiczenko został warunkowo zwolniony.

Kronika represji 
Został zatrzymany podczas pacyfikacji akcji na placu Niepodległości 19 grudnia 2010 roku, skazano go na 15 dni aresztu. Po tym czasie przeniesiono go do aresztu śledczego na Wołodarce  i oskarżono go o udział w masowych zamieszkach. 5 maja 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii nr 19 w Mohylewie. 11 sierpnia 2011 roku został ułaskawiony na mocy dekretu Łukaszenki i wyszedł na wolność.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Paweł Siewiaryniec
  • Uladzimir Płeszczenko
  • Michaił Krywau
  • Dzmitrij Us
  • Andrej Dzmitryjeu