Paweł Siewiaryniec

Działacz społeczny, członek Rady “Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy”. Urodził się 30 grudnia 1976 roku w Orszy. Ukończył z wyróżnieniem szkołę plastyczną nr 25. Zainteresował się polityką, kiedy w 10. klasie został wybrany do Dziecięcego parlamentu republikańskiego. Interesował się  geografią i geologią.

Ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W latach 1994-1999 pracował jako dziennikarz w kilku komercyjnych gazetach. Od 1998 roku pracuje jako publicysta w niezależnej prasie. Jest laureatem nagrody imienia Alesia Adamowicza i nagrody imienia Wasilija Bykowa “Za wolność myśli”.

W latach 1999-2003 był wiceprzewodniczącym partii Białoruski Front Ludowy, w latach 1999-2004 – był przewodniczącym “Młodego Frontu”. Obecnie jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego  Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD).

Kronika represji

Po raz pierwszy Paweł Siewiaryniec został skazany 31 maja 2005 roku na 3 lata tzw. “chemii” –  za organizację masowych protestów na placu Październikowym w 2004 roku, kiedy to Łukaszenka przeprowadził nielegalne referendum i zalegalizował swoją trzecią kadencję prezydencką.  Siewiaryniec został uznany za winnego złamania artykułu 342 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi (“organizacja i przygotowanie działań, które w poważny sposób naruszają porządek publiczny i udział w nich”). Wyrok odbywał we wsi Małoje Sitno w obwodzie witebskim, przy granicy z Rosją, pracował on przy wyrębie lasu.

Na mocy ustawy o amnestii z 5 maja 2007 roku, wyrok dla Pawła Siewiaryńca został skrócony do 1 roku. 22 maja 2007  roku Siewiaryniec został warunkowo zwolniony. Tym samym wyrok został zmniejszony jeszcze dodatkowo o 2 miesiące i 24 dni.

Opozycjonista był członkiem sztabu kandydata na prezydenta z ramienia BChD Witala Rymaszeuskiego. Został aresztowany po demonstracji opozycyjnej po wyborach prezydenckich w grudniu 2010 r.

W nocy z 19 na 20 grudnia 2010 roku, po kilku godzinach od pacyfikacji pokojowej demonstracji na mińskim placu Niepodległości, Paweł Siewiaryniec został aresztowany i przewieziony do aresztu śledczego KGB. Pod koniec grudnia 2010 roku przedstawiono mu zarzut z artykułu 293, pkt.1 i 2 kodeksu karnego (“masowe zamieszki”).  4 kwietnia 2011 roku przedstawiono mu nowy zarzut z artykułu 342 kk (“działania w poważny sposób naruszający porządek publiczny”).

16 maja 2011 r. Siewiaryniec został skazany przez sąd zawodski w Mińsku  na 3 lata ograniczenia wolności, tzw “chemii” . Odbywał karę w gospodarstwie rolnym w Kuplinach, w obwodzie brzeskim. Został uwolniony 19 Października 2013.