Nastazja Azarka

Białoruska poetka i działaczka społeczna. Jedna z oskarżonych w  “sprawie Młodego Frontu”. W 2004 roku uznana przez Amnesty International za więźnia sumienia. W 2007 roku Azarkę sądzono w jej rodzinnym mieście, Nieświeżu.

Urodziła się 4 grudnia 1981 roku we wsi Kwacze w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego Białoruskiej SRR.  Skończyła szkołę średnią nr 4 w Nieświeżu oraz Nieświeski Państwowy Koledż Pedagogiczny im. Jakuba Kołasy, zdobywając zawód nauczyciela klas początkowych i specjalność edukacji zawodowej. Była przewodniczącą nieświeskiego oddziału “Młodego Frontu”. Pracowała w wiejskiej szkole podstawowej we wsi Sugwazdy. Od dzieciństwa pisała wiersze, była członkiem stowarzyszenia literackiego „Waloszki” w Nieświeżu. Wydała kilka tomików wierszy.

Kronika represji

Pierwszy areszt administracyjny – 5 dni – Azarka otrzymała za udział w akcji 21 czerwca 2004 roku, drugi – 10 dni –  za udział w protestach, które odbyły się po referendum 2004 roku. W 2006 roku śledczy D.M. Miechow z Komitetu Wykonawczego obwodu mińskiego wszczął przeciwko Azarce sprawę karną z artykułu 193-1 KK Republiki Białoruś (działalność w imieniu niezarejestrowanego stowarzyszenia, fundacji lub organizacji religijnej). Sprawa ta została zawieszona z powodu braku dowodów, ale już  5 marca 2007 roku wznowiono ją decyzją śledczego z prokuratury obwodu mińskiego W. A. Alieksiejewa.

Nastazja Azarka była podejrzana o to, że „razem z innymi osobami w okresie od października 1998 roku brała aktywny udział w nielegalnej działalności organizacji społecznej „Młody Front”, która nie przeszła rejestracji państwowej w ustanowionym porządku. Przy tym rozpowszechniała materiały z wezwaniami do walki z istniejącym porządkiem społecznym i rządzącą władzą państwową w republice Białorusi, brała aktywny udział w organizacji i przeprowadzaniu niesankcjonowanych mitingów, działalności agitacyjnej i innej, która nastawiona była na osiągnięcie celów wskazanej organizacji.

4 września 2007 roku sędzia sądu rejonu nieświeskiego, obwodu mińskiego, Maria Dunajewa, uznała Azarkę winną zarzucanego jej czynu i skazała ją na grzywnę w wysokości 40 jednostek podstawowych.

Jesienią 2008 roku Azarka przyłączyła się do młodzieżowego ruchu „Młoda Białoruś”. W lipcu 2010 roku grożono jej wszczęciem sprawy karnej za wywieszenie, w rocznicę uzyskania niezależności przez Republikę Białoruś, narodowych biało-czerwono-białych flag w Nieświeżu.

Obecnie Nastazja Azarka wychowuje małe dziecko.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Wasilij Starowojtow
  • Aleksander Klaskouski
  • Oleg Korban
  • Aleksander Kazakau
  • Artiom Breus