Lista więźniów politycznych2001 roku

1. Bandażewskij Jurij

Jurij Bandażewskij – były rektor Państwowego Instytutu Medycznego w Homlu. Znany uczony, jeden z lepszych specjalistów ds. radiologii, członek Białoruskiej Akademii Nauk Medycznych, autor książek o wpływie radiacji na organizm człowieka. Urodził się 9 stycznia 1957 roku w mieście Raduń, rejon woronowski, obwód grodzieński. Ukończył Grodzieński Medyczny Instytut Państwowy (1980). Doktor nauk medycznych (1988), profesor […]

2. Greczucha Nadieżda

Nadieżda Greczucha – działaczka opozycji z Borysowa w obwodzie mińskim. Kronika represji Po raz pierwszy Greczucha była sądzona w sprawie motywowanej politycznie jeszcze jako 17-letnia uczennica. 14 lutego 2000 roku w budynku mińskiego sądu uznano ją za winną dopuszczenia się przestępstwa z artykułu 186.2 KK Republiki Białorusi (znieważenie symboli państwowych). 21 lipca 1999 roku podczas […]

3. Kudzinau Uladzimir

Deputowany Rady Najwyższej 13 kadencji, biznesmen. W parlamencie współpracował z organizacją społeczną “Działanie obywatelskie”, był jednym z inicjatorów impeachmentu Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas referendum 1996 roku sporządził protokoły dotyczące wielu naruszeń, jakie miały miejsce w jego okręgu wyborczym, materiały te wysłał do Prokuratury Generalnej RB oraz Prokuratury Obwodu Brzeskiego. Urodził […]

4. Szczukin Walerij

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między […]