Lista więźniów politycznych2007 roku

1. Azarka Nastazja

Białoruska poetka i działaczka społeczna. Jedna z oskarżonych w  “sprawie Młodego Frontu”. W 2004 roku uznana przez Amnesty International za więźnia sumienia. W 2007 roku Azarkę sądzono w jej rodzinnym mieście, Nieświeżu. Urodziła się 4 grudnia 1981 roku we wsi Kwacze w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego Białoruskiej SRR.  Skończyła szkołę średnią nr 4 w Nieświeżu oraz […]

2. Chwedoruk Dzmitrij

Dzmitrij Chwedoruk był oskarżony w sprawie “Młodego Frontu” – wraz z Nastą Pałażanką- Daszkiewicz, Alieksiejem Januszewskim, Olegiem Korbanem i Borysem Gorieckim. Urodził się 5 marca 1988 roku. Ukończył gimnazjum nr 11 w Mińsku. Grał zawodowo w piłkę nożną. Grał w klubach: “Darida” i “Tarktir”. Interesował się białoruską historią i kulturą. Aktywnie uczestniczył w akcjach opozycji.

3. Daszkiewicz Dzmitrij

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

4. Daszkiewicz Nasta

Nasta Daszkiewicz (Pałażanka) Wiceprzewodnicząca „Młodego Frontu”, charyzmatyczna liderka narodowo zorientowanej młodzieży demokratycznej. Urodzona 2 sierpnia 1990 roku w Mińsku. W latach 1997-2008 uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 w Mińsku (z rozszerzonym językiem niemieckim). Od 2008 roku studiuje na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na wydziale filozofii i polityki. W wieku 14 lat wstąpiła do „Młodego Frontu”. […]

5. Finkiewicz Artur

Artur Finkiewicz urodził się 8 lutego 1985 roku w Mińsku. Ukończył mińską Państwową Szkołę Techniczną nr 38, rozpoczął studia w Instytucie parlamentaryzmu i przedsiębiorczości. Uczył się tam 2 lata, dlatego że nie udało mu się w terminie zdać sesji, gdyż odbywał areszt administracyjny na Okrestinie. Przed aresztowaniem marzył o tym, by studiować filologię białoruską na […]

6. Goriecki Borys

Białoruski niezależny dziennikarz i działacz społeczny. Urodził się 13 września 1987 roku w Mińsku. Ukończył szkołę średnią nr 121. Studiował na Politechnice na wydziale mikroelektroniki. Został relegowany z uczelni przed wyborami 2006 roku za udział w akcji protestu. Później studiował na uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Informatyki (2006r.) i na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym (2007r.). Od […]

7. Gryszczenia Jarosław

Jarosław Gryszczenia – działacz młodzieżowy z miasta Baranowicze, w obwodzie brzeskim. Za udział w akcjach opozycji był kilkakrotnie zatrzymywany i skazywany na areszty administracyjne. Był uczestnikiem placu Kalinowskiego po wyborach prezydenckich 2006 roku. Kronika represji Oskarżano go o dopuszczenie się przestępstwa z artykułu 193.1 Kodeksu Karnego – “organizacja działalności stowarzyszenia, fundacji lub organizacji religijnej, która […]

8. Guminskij Siarhiej

Siarhiej Guminskij – działacz “Młodego Frontu” z Orszy (obwód witebski). Kronika represji 22 stycznia 2007 г. działacz młodzieżowy Siarhiej  Guminskij otrzymał postanowienie o przyznaniu mu statusu podejrzanego w sprawie karnej, wszczętej w związku z namalowaniem graffitti o treściach politycznych z artykułu 341 Kodeksu Karnego  (profanacja i niszczenie mienia). Wcześniej, kilka razy Gumiński był przesłuchiwany w tej […]

9. Januszewski Alieksiej

Oskarżony w «sprawie “Młodego Frontu”» w 2007  roku. Urodził się 29 maja 1987 roku. Ukończył szkołę średnią nr 200 w Mińsku. Podjął studia na Białoruskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym na wydziale filologii i kultury. Został relegowany z uczelni za aktywną działalność w organizacji “Młody Front” oraz udział w akcjach białoruskiej opozycji. Obecnie jest studentem slawistyki na […]

10. Klimau Andrej

Andrej Klimau – znany biznesmen, deputowany Najwyższej Rady Republiki Białoruś 13-tej kadencji, członek specjalnej Komisji parlamentarnej do spraw naruszeń prawnych Prezydenta RB Aleksandra Łukaszenki, Konstytucji i prawa RB. Jeden z inicjatorów impeachmentu wobec prezydenta Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

11. Łukaszou Kastuś

Brat znanego polityka Wiaczesława Siwczika.

12. Shyla Ivan

Ivan Shyla urodził się 25 listopada 1990 roku w Soligorsku w obwodzie mińskim. Będąc jeszcze w liceum, wstąpił do organizacji “Młody Front”. Razem z ojcem Uladzimirem i bratem Ilyą był uczestnikiem “Placu Kalinowskiego” w Mińsku w 2006 roku. Wszyscy trzej zostali zatrzymani na jedną dobę. Kronika represji Sprawa karna, przeciwko nieletniemu działaczowi „Młodego Frontu” z […]

13. Szczukin Walerij

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między […]

14. Szydłowski Aleksiej

Młodzieżowy działacz demokratyczny. Urodził się 27 grudnia 1978 roku w mieście Stołbcy w obwodzie mińskim. Był członkiem “Młodego Frontu” i jednym z założycieli młodzieżowego ruchu “Żubr”. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, jednak z powodu aresztowania nie ukończył ich. Kronika represji Szydłowski został zatrzymany 25 sierpnia 1997 roku w Stołbcach. […]