Lista więźniów politycznych1999 roku

1. Abaudouski Dzmitrij

Dzmitrij Abaudouski – syn Siarhieja Abaudouskiego, znanego obrońcy praw człowieka z Mohylewa. Represje wobec Abaudouskiego rozpoczęły się na krótko przed 20 lipca 1999 roku – datą zakończenia rządów prezydenta Łukaszenki zgodnie z Konstytucją 1996 roku. Wtedy też, opozycja zaczęła planować organizację akcji protestu. Przyczyną prześladowań Dzmitrija Abaudouskiego stała się działalność jego ojca. Kronika represji 10 […]

2. Asinski Jauhien

Jauhien Asinski urodził się w 1979 roku. Działacz kampanii obywatelskiej Europejska Białoruś. Mieszka w Mińsku. Kronika represji Zatrzymano go 27 lipca 1999 roku po akcji opozycji i oskarżono o „chuligaństwo” (artykuł 201 pkt. 2 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi) za to, że rzekomo uderzył milicjanta. Podczas śledztwa artykuł ten zmieniono na 2 inne – art. 186 […]

3. Bandażewskij Jurij

Jurij Bandażewskij – były rektor Państwowego Instytutu Medycznego w Homlu. Znany uczony, jeden z lepszych specjalistów ds. radiologii, członek Białoruskiej Akademii Nauk Medycznych, autor książek o wpływie radiacji na organizm człowieka. Urodził się 9 stycznia 1957 roku w mieście Raduń, rejon woronowski, obwód grodzieński. Ukończył Grodzieński Medyczny Instytut Państwowy (1980). Doktor nauk medycznych (1988), profesor […]

4. Blizniecow Anatol

Mieszkaniec Połocka, w okręgu witebskim. Jeden z trzech oskarżonych w procesie karnym, z roku 1999 w Połocku, o zrywanie flag państwowych. Kronika represji Anatol Blizniecow został aresztowany 10 marca 1999 roku, wraz z Siarhiejem Lawiejkinem i Olegiem Kajdowem. Wszyscy trzej zostali pobici i oskarżeni z paragrafu karnego za “Umyślny wandalizm” (w procesie, obrona wnioskowała o […]

5. Czigir Aleksander

Młodszy syn byłego premiera Białorusi Michaiła Czigira. Sprawa Aleksandra Czigira od samego początku była uważana za polityczną. Zdaniem ekspertów, celem było zaatakowanie Michaiła Czigira, który w 1996 roku z powodu tego, ze nie zgadzał się z polityką prowadzoną przez Łukaszenkę zrezygnował ze stanowiska premiera. Spędził 8 miesięcy w areszcie. Kronika represji   Aleksander Czigir był […]

6. Czigir Michaił

Drugi premier niepodległej Białorusi i pierwszy szef rządu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Urodzony 24 maja 1948 roku w miejscowości Usowo (rejon Kopylskij, obwód Miński). Ukończył Białoruski Państwowy Instytut Gospodarki Narodowej (1970). Od 1970-1971 roku pracował jako ekonomista w soligorskim oddziale Narodowego Banku ZSRR, w latach 1971-71 był dyrektorem oddziału do spraw kredytów. Następnie służył w wojsku. w 1983 roku wraz […]

7. Dogil Gleb

Gleb Dogil – jeden z 4 młodych ludzi, oskarżonych o aktywny udział w dużym, opozycyjnym “Marszu Wolności”, który odbył się 17 października 1999 roku w Mińsku. Tego dnia, w różnych punktach trasy marszu doszło do starć demonstrantów z milicją i wojskami wewnętrznymi. Apogeum wydarzeń miało miejsce w parku im. Gorkiego i na terytorium wokół niego, […]

8. Kajdow Oleg

Oleg Kajdow – mieszkaniec jednostki wojskowej Borowucha pod Połockiem (Okręg Witebski). Nie uczestniczył nigdy w żadnych ruchach ani nie był członkiem partii politycznych. Studiował na Państwowym Uniwersytecie Połockim. Kronika represji

9. Lawiejkin Siarhiej

Zawodowy żołnierz, sierżant. Mieszkaniec jednostki wojskowej pod Połockiem, okręg Witebski. Zwolniony ze służby (początkowo przeniesiony z kontraktu na służbę okresową) po szeregu zatrzymań przez milicję w latach 1998-1999 za zrywanie flag państwowych z budynków urzędowych miasta Połocka.

10. Lazarau Anton

W 1999 roku Anton Lazarau miał 18 lat i pracował na Czerwieńskim targu w Mińsku jako pomocnik handlarza. Kronika represji 21 października 1999 roku, Anton Lazarau został zatrzymany w pracy, za udział w Marszu Wolności, który odbył się 17 października.   Lazarau został doprowadzony na posterunek policji w Mińsku. Późnym wieczorem 22 października Anton Lazarau […]

11. Puszkin Aleś

Malarz – artysta malarz, jego obrazy wiszą w wielu kościołach na Białorusi, performer oraz działacz opozycyjny. Urodził się 6 sierpnia 1965 oku w mieście Bobr (krupski rejon obwodu mińskiego). Uczęszczał do miejscowej szkoły, uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Sztuki po czym studiował na Białoruskim Państwowym Instytucie Artystyczno-Teatralnym. Po praz pierwszy zorganizował performans w 1989 roku w […]

12. Skoczko Jewgienij

Jewgienij Skoczko urodził się 7 października 1976 roku w Homlu. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na wydziale reżyserskim akademii teatralnej w Mińsku. Podczas studiów przyłączył się do młodzieżowego skrzydła Białoruskiego Frontu Ludowego, które w 1997 roku przekształciło się w organizację “Młody Front”.

13. Suszkiewicz Herman

Herman Suszkiewicz – jeden z oskarżonych za udział w Marszu Wolności, który odbył się w Mińsku 17 października 1999 roku. Suszkiewicz miał wtedy 19 lat, studiował wieczorowo na trzecim roku informatyki i radioelektroniki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Był działaczem “Młodego Frontu”. Kronika represji Herman Suszkiewicz został zatrzymany niedługo po “Marszu Wolności” 17 оpaździernika około 17:00  niedaleko […]

14. Szczukin Walerij

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między […]

15. Walabujeu Andriej

Andriej Walabujeu –oskarżony w sprawie karnej dot. Marszu Wolności – 1999 rok. W czasie zatrzymania miał 17 lat, był po szkole wieczorowej, jako najstarszy syn w wielodzietnej rodzinie, rozpoczął pracę, by wesprzeć finansowo rodziców.