Lista więźniów politycznych2006 roku

1. Astrejka Mikoła

Mikoła Astrejka urodził się 11 listopada 1980 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kołasy, a potem, Białoruski Uniwersytet Państwowy, uzyskując specjalność „politolog – prawnik”. Kronika represji W październiku 2005 roku próbował zarejestrować organizację społeczną, która miała zajmować się niezależną obserwacją wyborów, jednak władze nie wyraziły na to zgody. Astrejka wraz ze swymi kolegami […]

2. Autuchowicz Mikoła

Mikoła Autuchowicz – weteran wojny w Afganistanie, odnoszący sukcesy przedsiębiorca i działacz demokratyczny z Wołkowyska. Urodził się 7 stycznia 1963 roku w Wołkowysku. Ukończył Szkołę Zawodową nr 37 w sąsiedniej wsi Balszaja Briestowica, został mechanikiem samochodowym. Od 1981 roku służył w armii  jako kierowca w strategicznych wojskach rakietowych Federacji Rosyjskiej (w obwodzie saratowskim). Później ukończył […]

3. Azarka Nastazja

Białoruska poetka i działaczka społeczna. Jedna z oskarżonych w  “sprawie Młodego Frontu”. W 2004 roku uznana przez Amnesty International za więźnia sumienia. W 2007 roku Azarkę sądzono w jej rodzinnym mieście, Nieświeżu. Urodziła się 4 grudnia 1981 roku we wsi Kwacze w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego Białoruskiej SRR.  Skończyła szkołę średnią nr 4 w Nieświeżu oraz […]

4. Bronicka Enira

Enira Bronicka urodziła się 31 sierpnia 1981 roku w Mińsku. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (BUP), dostała się na studia doktoranckie. W czasie studiów była mistrzynią uniwersytetu w judo w swojej kategorii wagowej. W latach 2004-2005 prowadziła na BUP zajęcia “Ideologia państwa białoruskiego”. Brała udział w pracach organizacji społecznych, pracowała jako wolontariusz […]

5. Daszkiewicz Dzmitrij

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

6. Denisow Denis

Denis Denisow – jeden z organizatorów i uczestników miasteczka namiotowego – akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów prezydenckich w 2006 roku. Akcja ta, miała miejsce na placu Październikowym w Mińsku (“Plac Kalinowskiego”), trwała ponad 3 dni – do aresztowania wszystkich jej uczestników. 3 miesiące po tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i stworzyła w […]

7. Dranczuk Cimafiej

Lider niezarejestrowanego Białoruskiego Komitetu Obrony Praw Więźniów “Ponad Barierą”. Urodził się 5 sierpnia 1981 roku w Zasławiu, w obwodzie mińskim. W latach 1996-1997 uczył się w Białoruskim Liceum Humanistycznym (narodowe liceum imienia Jakuba Kołasy). W 1998 roku eksternistycznie ukończył szkołę średnią nr 33, a w 1999 roku został studentem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, skąd został relegowany za […]

8. Finkiewicz Artur

Artur Finkiewicz urodził się 8 lutego 1985 roku w Mińsku. Ukończył mińską Państwową Szkołę Techniczną nr 38, rozpoczął studia w Instytucie parlamentaryzmu i przedsiębiorczości. Uczył się tam 2 lata, dlatego że nie udało mu się w terminie zdać sesji, gdyż odbywał areszt administracyjny na Okrestinie. Przed aresztowaniem marzył o tym, by studiować filologię białoruską na […]

9. Goriecki Borys

Białoruski niezależny dziennikarz i działacz społeczny. Urodził się 13 września 1987 roku w Mińsku. Ukończył szkołę średnią nr 121. Studiował na Politechnice na wydziale mikroelektroniki. Został relegowany z uczelni przed wyborami 2006 roku za udział w akcji protestu. Później studiował na uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Informatyki (2006r.) i na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym (2007r.). Od […]

10. Jaśkiewicz Mieczysław

Mieczysław Jaśkiewicz – przewodniczący grodzieńskiego oddziału “Związku Polaków na Białorusi”. Kronika represji Mieczysław Jaśkiewicz został zatrzymany 5 listopada 2006 roku pod zarzutem wszczęcia bójki na przystanku trolejbusowym. Sprawa karna została wszczęta z artykułu 339, pkt.1 Kodeksu Karnego – “chuligaństwo”. Rozprawa odbyła się 9 lutego w sądzie w Grodnie. Mieczysław Jaśkiewicz nie przyznał się do winy, […]

11. Jełowa Tatiana

Tatiana Jełowa – znana białoruska blogerka. Jedna z organizatorek i uczestniczek miasteczka namiotowego, akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów 2006 roku. Akcja ta miała miejsce na placu Październikowym (“Plac Kalinowskiego”) i trwała ponad 3 dni, aż do aresztowania wszystkich jej uczestników. Po 3 miesiącach od tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i utworzyła w […]

12. Kaspierowicz Dzmitrij

Dzmitrij Kaspierowicz – urodzony w 1983 roku, działacz młodzieżowy z Mińska, od 15 roku życia członek Białoruskiego Frontu Ludowego, jeden z założycieli “Młodego Frontu”. Od 2009 roku był liderem “Młodej Białorusi”. Kronika represji Sprawa karna wobec Kaspierowicza, zatrzymanego w nocy z 17 na 18 stycznia 2006 roku, została wszczęta w związku z podejrzeniami o znieważenie […]

13. Kazakau Aleksander

Aleksander Kazakau – działacz młodzieżowego ruch “Żubr”. Do organizacji wstąpił będąc jeszcze w 9-ej klasie. Urodził się w 1986 roku, w Borysowie, w obwodzie mińskim. Studiował zaocznie informatykę i radioelektronikę na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Był również aktywnym uczestnikiem ruchu skautów w Krupkach, w obwodzie mińskim. Kronika represji Razem z innym członkiem organizacji “Żubr”, Dmitrijem Zubrem, […]

14. Kazulin Aleksander

Kazulin urodził się 25 listopada 1955 roku w Mińsku. Kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach 19 marca 2006 roku. Były rektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W latach siedemdziesiątych  służył w piechocie morskiej. W latach 1996–2003 był rektorem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, zaś 1998–2001 ministrem. W listopadzie 2003 roku utracił zaufanie Łukaszenki i został usunięty z pełnionej […]

15. Krasouski Paweł

Paweł Krasouski urodził się w 1983 roku. Mieszka w mieście Żodino w obwodzie mińskim. Kronika represji Na początku 2006 roku w Żodinie wszczęto wobec Pawła Krasouskiego, działacza młodzieżowego ruchu demokratycznego, sprawę karną z artykułu 369 KK (“publiczne znieważenie urzędników”).  Przyczyną prześladowania stał się fakt, że w biuletynie “Nabljudatel” opublikowano satyryczne karykatury przedstawicieli władz miasta. Karykatury […]

16. Kriwincoj Alieksiej

Alieksiej Kriwincoj – działacz opozycyjny z Grodna Kronika represji Sprawa karna przeciwko mieszkańcom Grodna Wadimowi Lohinau i Alieksiejow Kriwincojowi została wszczęta w związku z namalowaniem, 22 września 2006 roku, graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego (“uszkodzenie mienia”). Szkoda […]

17. Kruk Iwan

Iwan Kruk urodził się  27 października 1944 roku we wsi Kożan-Gorodok w obwodzie brzeskim. Ukończył mińską szkołę milicyjną, a później Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy. Jest prawnikiem, 30 lat pracował w organach ścigania. Pod koniec lat 80-tych pewien czas pracował razem z Gdlianom i Iwanowem. Był deputowanym do rady rejonu Ostrowieckiego. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.  W czasie […]

18. Liawonau Jurij

Jurij Liawonau urodził się 23 sierpnia 1961 roku w mieście Kalinino w obwodzie moskiewskim. Ukończył moskiewski instytut awiacji, 2 lata służył w armii. Służył na lotnisku w Rosji, w 1991 roku zwolnił się, jest kapitanem w spoczynku. Był przedsiębiorcą, stworzył w Wołkowysku swoją firmę transportową “Nika -Trans”.

19. Lisiczenok Siarhiej

Działacz “Młodego Frontu”. Był wiceprzewodniczącym tej młodzieżowej organizacji. Kronika represji 20 września 2006 r. został wezwany do Prokuratury Generalnej Republiki Białorusi na przesłuchanie w sprawie wszczętej z  artykułu “Działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji” art.  193-1 Kodeksu Karnego RB). Sprawa została wszczęta w marcu 2006 roku. Siarhiej otrzymywał już wcześniej wezwania na przesłuchania, ale ignorował je […]

20. Ljaszkiewicz Siarhiej

Siarhiej Ljaszkiewicz urodził się 13 września 1978 roku w Lidzie. Ukończył Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie. Od 1977 roku był członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Podczas wyborów prezydenckich 2006 roku był szefem sztabu kandydata na prezydenta, Aleksandra Milinkiewicza w Szczucinie. Ukończył studia magisterskie na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na kierunku “politologia”.

21. Lohinau Wadim

Wadim Lohinau – działacz opozycji z Grodna. Kronika represji Pod koniec 2006 roku Wadim Lohinau i jego kolega Alieksiej Kriwincoj zostali zatrzymani. Przeciwko nim została wszczęta w związku z namalowaniem 22 września 2006 roku graffiti przeciwko Białoruskiemu Republikańskiemu Związkowi Młodzieży. Zgodnie z postanowieniem naczelnika posterunku milicji, podpułkownika Zinowika, zostały im przedstawione zarzuty z artykułu 341 Kodeksu Karnego […]

22. Łukaszou Kastuś

Brat znanego polityka Wiaczesława Siwczika.

23. Marczyk Siarhiej

Siarhiej Marczyk jest młodzieżowym aktywistą z Baranowiczów. Kronika represji 10 kwietnia 2006 roku przeciwko aktywiście młodzieżowemu z miejscowości Baranowicze została wszczęta sprawa karna z artykułu 193-1 kodeksu karnego – “działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji “Młody Front”. 13 kwietnia w mieszkaniach Marczyka i jego kolegów: Andrieja Jurata i Wiktora Kisliuka śledczy przeprowadzili rewizje, zabrali materiały i publikacje […]

24. Puszkin Aleś

Malarz – artysta malarz, jego obrazy wiszą w wielu kościołach na Białorusi, performer oraz działacz opozycyjny. Urodził się 6 sierpnia 1965 oku w mieście Bobr (krupski rejon obwodu mińskiego). Uczęszczał do miejscowej szkoły, uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Sztuki po czym studiował na Białoruskim Państwowym Instytucie Artystyczno-Teatralnym. Po praz pierwszy zorganizował performans w 1989 roku w […]

25. Radziwił Jurij

Kronika represji Jurij Radziwił, kierowca kandydata na prezydenta Republiki Białorusi, Aleksandra Kazulina. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy w cywilu 2 marca 2006 roku. Samochód Jurija Radziwiła, z którego filmowano masowe zatrzymania i pobicia dziennikarzy i zwykłych obywateli przed posterunkiem milicji w rejonie Oktiabrskim Mińska, został ostrzelany przez funkcjonariuszy specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. walki z […]

26. Razumow Mikoła

Mikoła Razumow – mieszkaniec Orszy (obwód witebski), jeden z liderów orszańskiego komitetu strajkowego pierwszej połowy lat 90-tych, który organizował masowe protesty pracowników. Kronika represji  Na początku kwietnia 2006 roku przeciwko opozycyjnemu działaczowi, Mikole Razumowowi została wszczęta sprawa karna za zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki.  Został on oskarżony o to, że 24 marca 2006 roku podczas spotkania […]

27. Sadouskaja Katarina

Katarina Iwanowna Sadouskaja urodziła się 28 stycznia 1946 w Homlu. Po ukończeniu szkoły wyjechała do pracy do Swietłogorska. Po roku przeprowadziła do Mińska. Pracowała jako motorniczy tramwaju, w gospodarstwie komunalnym i fabryce. Od 1988 roku zajęła się działalnością na rzecz praw człowieka. W połowie lat 90-tych współpracowała z Partią Zdrowego Rozsądku, przy siedzibie której, stworzyła specjalne centrum ochrony praw człowieka. Katarina […]

28. Sasim Nikita

Kiedy podczas jednej z akcji, omonowcy zabrali Nikicie Sasimowi białoruską flagę narodową,  zawiesił na kiju swoją dżinsową koszulę – i to stało się symbolem nadziei na przemiany. Nikita Sasim urodził się w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Po ukończeniu szkoły uczył się w kolegium przemysłu lekkiego. Był członkiem ruchu “Żubr”. Po tym, jak oddział Białoruskiego Republikańskiego […]

29. Suworow Jewgienij

Kronika represji Jewgienij Suworow został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji 14 lutego 2006 roku w Mohylewie za wywieszenie transparentu z hasłem wzywającym do udziału w Dniu białoruskiej solidarności. Najpierw został oskarżony o naruszenie artykuł 156 kodeksu administracyjnego (“drobne chuligaństwo”). Potem przeciwko Suworowowi wszczęto sprawę z artykułu 435, cz.1 Kodeksu Karnego (“uchylanie się od obowiązku służby wojskowej”). […]

30. Szałajko Aleksander

Aleksander Szałajko urodził się 17 stycznia 1977 roku w Mińsku. Ukończył z wyróżnieniem szkołę średnią, a potem Stosunki Międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 2001 roku ukończył dodatkowo prawo na tej samej uczelni. Pracował w Państwowej Akademii Nauk jako specjalista centrum koordynacyjnego ds. współpracy z UNESCO.

31. Wouczak Oleg

Oleg Wouczak — obrońca praw człowieka i przewodniczący organizacji Pomoc Prawna dla Społeczeństwa. Od roku 1998 do dziś, jest członkiem Centralnego Komitetu Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramada).

32. Zdwiżkow Aleksander

Białoruski dziennikarz. Urodzony w 1959 roku w NRD, w rodzinie wojskowej. W 1981 roku ukończył studia językoznawcze ze specjalizacją język hiszpański. Przed odbyciem służby wojskowej, uczył języka hiszpańskiego w liceum w Borysowie.. W latach 1985-88 służył w oddziałach przygranicznych. Od 1990 roku współpracował z wydawnictwami: „Sovetskaja Belarusija” i „Narodnaja gazeta”, był korespondentem gazety „Femida”. W latach 1995-2006 redaktor […]

33. Zjeliankou Eduard

Eduard Zjeliankou – młodzieżowy opozycyjny działacz z miasta Żłobino w obwodzie homelskim. Kronika represji Eduard Zjeliankou został zatrzymany 13 marca 2006 roku za namalowanie grafitti. Sprawa karna przeciwko niemu została wszczęta z artykułów  193.1 (“działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji”) i 339 (“chuligaństwo”) Kodeksu Karnego Republiki Białorusi. Śledztwo było prowadzone przez oddział spraw wewnętrznych Homla. Na początku czerwca […]

34. Zubro Dzmitrij

Dzmitrij Zubro urodził się w Borysowie, w obwodzie mińskim. Na początku 2000 roku został działaczem młodzieżowego ruchu “Żubr”. Aktywnie zajmował się polityką od 17 roku życia. Ukończył borysowskie kolegium politechniczne o specjalności inżynier – mechanik samochodowy. Kronika represji W nocy na 28 grudnia 2005 roku 19-letni Zmicer Zubro wraz ze swoim przyjacielem 20-letnim Aleksandrem Kazakowem […]