Iwan Kruk

Iwan Kruk urodził się  27 października 1944 roku we wsi Kożan-Gorodok w obwodzie brzeskim. Ukończył mińską szkołę milicyjną, a później Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy. Jest prawnikiem, 30 lat pracował w organach ścigania. Pod koniec lat 80-tych pewien czas pracował razem z Gdlianom i Iwanowem. Był deputowanym do rady rejonu Ostrowieckiego. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.  W czasie kampanii wyborczej 2006 roku zbierał podpisy dla 2 demokratycznych kandydatów na prezydenta: Aleksandra Milinkiewicza i Aleksandra Kazulina. Aktywnie zajmował się działalnością na rzecz praw człowieka.

Kronika represji
Został zatrzymany 10 lipca 2006 roku. W czasie rewizji w mieszkaniu Iwana Kruka milicjanci starali się skonfiskować komputer, ale Kruk zapobiegł temu, rzucił go na podłogę i rozbił.  Właśnie w związku z tym zdarzeniem wszczęto sprawę karną z artykułu o stawianie oporu milicji.  15 maja 2006 roku Iwan Kruk został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Odbywał wyrok w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w mieście Głubokoje. 10 stycznia 2007 roku Kruk został uwolniony.

Другие политические заключённые

  • Anatol Bukas
  • Mykoła Statkiewicz
  • Alieksiej Bondar
  • Walerij Szczukin
  • Wasilij Starowojtow