Anatol Bukas

Anatol Bukas – przedsiębiorca, redaktor i wydawca regionalnej społeczno -politycznej gazety
“Borisowkie nowosti”. Urodził się w 1956 roku. Był działaczem partii Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Narodnaja Hramada).

Kronika represji

27 stycznia 2005 roku Anatolowi Bukasowi przedstawiono zarzuty z artykułu 188 pkt. 2 Kodeksu Karnego – “pomówienie w wystąpieniu publicznym lub w mediach”, oraz z artykułu 189 pkt. 2 – “umyślne poniżenie honoru i godności osoby, wyrażone w sposób nieprzyzwoity”.

Powodem do wszczęcia sprawy karnej stał się artykuł Bukasa opublikowany w “Borisowskich nowostiach” w kwietniu 2004 roku, w którym dziennikarz zawarł krytykę w stosunku do redaktora oficjalnej gazety Borysowksiego miejskiego komitetu wykonawczego “Jedność” (“Jedinstvo”), Wiery Protasiewicz.

Zdaniem Anatola Bukasa, w swoim artykule odpowiedział on na 3 publikację Protasiewicz, w których nazwała go “źle wychowanym wydawcą”. 16 czerwca 2005 roku sąd uznał Anatolija Bukasa za winnego wszystkim stawianym mu zarzutom i skazał go na karę grzywny w wysokości 40 płac minimalnych i 3 milionów rubli w charakterze rekompensaty szkody moralnej dla redaktora lokalnej gazety państwowej.

Другие политические заключённые

  • Fiodar Mirzajanau
  • Siarhiej Baszarymau
  • Wasyl Parfiankou
  • Andriej Pratasienia
  • Wład Kobec