Fiodar Mirzajanau

Urodził się 9 grudnia 1990 roku w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Ukończył gimnazjum, podczas nauki był aktywnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego w mieście, obwodzie i kraju: brał udział w olimpiadach z historii, informatyki i geografii. W 2008 roku rozpoczął studia na kierunku “Zarządzanie” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności “ekonomiczna cybernetyka”. Gdy był jeszcze studentem, narodziła się jego pasja do modeli gospodarczego rozwoju kraju, spróbował swoich sił w nauce, został uczestnikiem międzynarodowej studenckiej konferencji naukowo-praktycznej. Pasjonuje się turystyką, kolarstwem, literaturą.

Kronika represji

Został zatrzymany 19 grudnia 2010 roku, odbył 15-dniowy areszt w Żodino. Jednakże już 25 stycznia 2011 roku został kolejny raz zatrzymany, po 3 dniach w areszcie na Okrestinie, 1 lutego, przedstawiono mu zarzuty z art. 293, pkt. 1 i 2 kodeksu karnego Republiki Białorusi (masowe zamieszki). Przetrzymywano go w areszcie śledczym na Wołodarce w Mińsku. 14 maja sąd w Mińsku skazał go na 3 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. 28 lipca przeniesiono go z Wołodarki do kolonii karnej w Iwancewiczach. Został ułaskawiony na mocy dekretu Aleksandra Łukaszenki. Zwolniono go z kolonii 14 września 2011 roku.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Andrej Klimau
  • Cimafiej Dranczuk
  • Oksana Nawikawa
  • Andrej Hajdukou
  • Paweł Krasouski