Mikoła Astrejka

Mikoła Astrejka urodził się 11 listopada 1980 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kołasy, a potem, Białoruski Uniwersytet Państwowy, uzyskując specjalność „politolog – prawnik”.

Kronika represji

W październiku 2005 roku próbował zarejestrować organizację społeczną, która miała zajmować się niezależną obserwacją wyborów, jednak władze nie wyraziły na to zgody.

Astrejka wraz ze swymi kolegami został skazany na 15 dni aresztu administracyjnego. 21 lutego 2006 roku, w przededniu wyborów prezydenckich Mikoła Astrejka został aresztowany i umieszczony w areszcie śledczym KGB. Jemu oraz Enirze Bronickiej, Aleksandrowi Szałajko i Cimafiejowi Dranczukowi przedstawiono zarzuty działalności w imieniu niezarejestrowanej organizacji – stowarzyszenia „Partnerstwo”.

4 sierpnia 2006 roku  Mikoła Astrejka został skazany przez Centralny Sąd w Mińsku na 2 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej. Karę odbywał w kolonii w Szkłowie. 17 listopada 2006 roku karę zmieniono na roboty przymusowe.

Uwolniono go 17 listopada 2006 roku.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Bułanow
  • Aleksander Fieduta
  • Aleksander Kazakau
  • Siarhiej Guminskij
  • Andrej Paźniak