Sprawa "Partnerstwa". Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleksander Szałajko

Aleksander Szałajko urodził się 17 stycznia 1977 roku w Mińsku. Ukończył z wyróżnieniem szkołę średnią, a potem Stosunki Międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 2001 roku ukończył dodatkowo prawo na tej samej uczelni. Pracował w Państwowej Akademii Nauk jako specjalista centrum koordynacyjnego ds. współpracy z UNESCO.

2. Cimafiej Dranczuk

Lider niezarejestrowanego Białoruskiego Komitetu Obrony Praw Więźniów “Ponad Barierą”. Urodził się 5 sierpnia 1981 roku w Zasławiu, w obwodzie mińskim. W latach 1996-1997 uczył się w Białoruskim Liceum Humanistycznym (narodowe liceum imienia Jakuba Kołasy). W 1998 roku eksternistycznie ukończył szkołę średnią nr 33, a w 1999 roku został studentem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, skąd został relegowany za […]

3. Enira Bronicka

Enira Bronicka urodziła się 31 sierpnia 1981 roku w Mińsku. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (BUP), dostała się na studia doktoranckie. W czasie studiów była mistrzynią uniwersytetu w judo w swojej kategorii wagowej. W latach 2004-2005 prowadziła na BUP zajęcia “Ideologia państwa białoruskiego”. Brała udział w pracach organizacji społecznych, pracowała jako wolontariusz […]

4. Mikoła Astrejka

Mikoła Astrejka urodził się 11 listopada 1980 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kołasy, a potem, Białoruski Uniwersytet Państwowy, uzyskując specjalność „politolog – prawnik”. Kronika represji W październiku 2005 roku próbował zarejestrować organizację społeczną, która miała zajmować się niezależną obserwacją wyborów, jednak władze nie wyraziły na to zgody. Astrejka wraz ze swymi kolegami […]