Dzmitrij Kaspierowicz

Dzmitrij Kaspierowicz – urodzony w 1983 roku, działacz młodzieżowy z Mińska, od 15 roku życia członek Białoruskiego Frontu Ludowego, jeden z założycieli “Młodego Frontu”. Od 2009 roku był liderem “Młodej Białorusi”.

Kronika represji

Sprawa karna wobec Kaspierowicza, zatrzymanego w nocy z 17 na 18 stycznia 2006 roku, została wszczęta w związku z podejrzeniami o znieważenie symboli państwowych. Kaspierowicz starał się zdjąć oficjalną flagę z budynku Komitetu wykonawczego Mińska, gdyż uważał ją za flagę stalinowską.

Artykuł 370 Kodeksu Karnego “Znieważenie symboli państwowych” nie przewiduje pozbawienia wolności (maksymalny wyrok to 1 rok ograniczenia wolności), ani środka zapobiegawczego w postaci aresztu. Jednakże Kaspierowiczowi przedstawiono zarzuty z artykułu 339, pkt.1 Kodeksu Karnego (“chuligaństwo”) , a kara przewidziana z tego artykułu to 3 lata pozbawienia wolności.

Do czasu rozprawy Dzmitrij Kaspierowicz był przetrzymywany w areszcie śledczym w Mińsku. W związku z tą samą sprawą zatrzymano jeszcze Pawła Batujewa i Dzmitrija Gawrusika, jednak po przeprowadzeniu czynności śledczych (przesłuchania, rewizje) zostali oni wypuszczeni na wolność i oczyszczono ich z zarzutów.

27 lutego sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Dzmitrija Kaspierowicza – 5 miesięcy aresztu. Działacz nie zgodził się z zarzutami i oświadczył, że jest gotów odpowiadać za znieważenie flagi państwowej, ale nie za chuligaństwo. Wyrok został zaskarżony prez adwokata, sędzia jednak odrzucił apelację i pozostawił wyrok bez zmian.

Kaspierowicz odbył wyrok w więzieniu w Żodino, 28 kwietnia 2006 roku został warunkowo zwolniony.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Andrej Hajdukou
  • Aleksander Szałajko
  • Artiom Gribkow
  • Dzmitrij Bandarenka
  • Aleś Kirkiewicz