Aleś Kirkiewicz

Zastępca przewodniczącego “Młodego Frontu”, przewodniczący grodzieńskiej filii organizacji. Urodził się w 1989 roku w Grodnie, w rodzinie historyków. Jego dziadek, Aleksander był znanym w Grodnie krajoznawcą. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na wydziale historycznym uniwersytetu w Grodnie, na kierunku archeologia.  Samodzielnie podjął jednak decyzję, by odłożyć w czasie studia, za ważniejszą uważał wtedy działalność polityczną.

Kronika represji
Uczestnik akcji protestu 19 grudnia 2010 roku. Zatrzymano go 5 dni po Płoszczy – za udział w akcji solidarności z więźniami politycznymi 24 grudnia 2010 roku przed aresztem na Okrestinie. Skazano go na 10 dni aresztu. W tym czasie na Okrestinie przetrzymywano jego przyszłą żonę, studentkę Uniwersytetu w Lublinie, Nadieżdę Krapiwinę, z którą Kirkiewicz wziął ślub 22 stycznia, między jednym, a drugim zatrzymaniem. Na wolność wyszedł 3 stycznia, jednak już 3 dni później skazano na karę grzywny – za organizację wyborczego spotkania kandydata na prezydenta, Mykoły Statkiewicza.

28 stycznia 2011 roku, po rewizji w jego domu i przesłuchaniu w grodzieńskim oddziale KGB, aresztowano go  w związku ze sprawą karną o “masowych zamieszkach”. Przewieziono go do Mińska i umieszczono w areszcie śledczym KGB. Przedstawiono mu zarzuty z art. 293, pkt.2 KK “aktywny udział w masowych zamieszkach”. 5 maja 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 4 lata pozbawienia wolności. Po wydaniu wyroku, został przeniesiony do więzienia na Wołodarce. Po rozpatrzeniu przez sąd jego apelacji i uprawomocnieniu się jego wyroku, został przeniesiony do kolonii karnej w Nowopołocku.

1 września 2011 roku został ułaskawiony na mocy dekretu Aleksandra Łukaszenki i uwolniony.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Us
  • Aleksiej Szydłowski
  • Uladzimir Niaklajeu
  • Eduard Lobau
  • Paweł Syramolatau