Artiom Gribkow

Urodził się 6 stycznia 1989 roku we wsi Sawoszi w obwodzie grodzieńskim. Ukończył szkołę podstawową, uczył się dobrze, pisał humorystyczne wiersze i scenariusze na szkolne uroczystości. Potem uczył się w mińskim kolegium przemysłu lekkiego, ale zawsze ciągnęło go do przedstawień teatralnych, literatury, sztuki. Po powrocie do domu ukończył jeszcze szkołę budowlaną w Koreliczach. Ponieważ w regionie, w którym mieszkał trudno było znaleźć pracę, wyjechał do Mińska. Pracował jako operator koparki i walca. Pomagał swoim bliskim i rodzicom, którzy pozostali na wsi i wychowywali jego młodszą siostrę.

Kronika represji

19 grudnia 2010 roku po pracy, Gribkow poszedł na plac Niepodległości i przyłączył się do demonstrantów. Zatrzymano go w pobliżu dworca kolejowego, spędził 10 dni w areszcie za udział w akcji protestu. 12 stycznia 2011 roku został znowu zatrzymany i oskarżony o udział w masowych zamieszkach. Był przetrzymywany w areszcie śledczym na Wołodarce. 26 maja 2011 roku miński sąd skazał go na 4 lata pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Wyrok odbywał w kolonii w Bobrujsku. 11 sierpnia 2011 roku został ułaskawiony na mocy dekretu Łukaszenki.

13 grudnia 2012 zginął w wypadku samochodowym.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Wadim Łabkowicz
  • Paweł Siewiaryniec
  • Aleksander Kwiatkiewicz
  • Aleksander Fieduta
  • Siarhiej Guminskij