Artur Finkiewicz

Artur Finkiewicz urodził się 8 lutego 1985 roku w Mińsku. Ukończył mińską Państwową Szkołę Techniczną nr 38, rozpoczął studia w Instytucie parlamentaryzmu i przedsiębiorczości. Uczył się tam 2 lata, dlatego że nie udało mu się w terminie zdać sesji, gdyż odbywał areszt administracyjny na Okrestinie. Przed aresztowaniem marzył o tym, by studiować filologię białoruską na uniwersytecie w Wilnie. Od 2001 roku działał w “Młodym Froncie”, w latach 2002-2004 – kierował regionalną filią tej organizacji. Z powodu różnicy zdań z szefostwem organizacji porzucił “Młody Front” i został liderem organizacji “Młoda Bialoruś”.

Kronika represji

8 grudnia 2005 roku, dzień przez wyborami prezydenckimi,  Arur Finkiewicz został aresztowany za grafitti o treści politycznej. Do procesu był przetrzymywany na Wołodarce.

10 maja 2006 roku sąd w Mińsku skazał Artura Finkiewicza na 2 lata ograniczenia wolności. Wyrok odbywał w mohylewksiej komendaturze nr 43.

26 października 2007 roku przeciwko Finkiewiczowi wszczęto nową sprawę karną z artykułu 415 kk – “uchylanie się od odbywania kary w postaci ograniczenia wolności”. Przeniesiono go do zamkniętego więzienia nr 4 w Mohylewie. Finkiewiczowi zarzucano systematyczne naruszanie porządku odbywania kary, administracja komendatury dała mu 5 nagan. Finkiewicz skarżył się na presję i groźby ze strony administracji. 21 grudnia sąd w Mohylewie uznał Finkiewicza za winnego, sędzia Natalia Kraszkina skazała go na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w kolonii karnej.
5 lutego 2008 roku kolegium mohylewksiego sądu podjęło decyzję o jego uwolnieniu.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Dzmitrij Doronin
  • Aleś Michalewicz
  • Oleg Surgan
  • Aleksander Kazulin
  • Wital Macukiewicz