Paweł Winogradau

Urodził się 24 kwietnia 1988 roku w Mińsku. Ukończył szkołę zawodową nr 4 o specjalności “fryzjer” a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu.

Kilka lat był działaczem kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. W związku ze swoją działalnością polityczną był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję.  Do pierwszego zatrzymania doszło w 2007 roku podczas akcji przeciwko zniesieniu ulg socjalnych: Winogradau trafił na posterunek, gdy próbował wyrwać z rąk milicjanta swoją dziewczynę Swietłanę. Wtedy skazano go na 5 dni aresztu. W 2008 roku został oskarżony w tzw. “sprawie 14-tu” z artykułu 342 KK. Sprawa została wszczęta za udział w mitingu przedsiębiorców 10 stycznia 2008 roku. Został skazany na 2 lata ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu poprawczego. Po roku został objęty amnestią. W tym czasie pracował jako ślusarz. Od 2010 roku był działaczem kampanii “Mów prawdę!”, brał udział w wielu jej akcjach.  Podczas wyborów w 2010 roku był jednym z najbardziej aktywnych członków sztabu Uladzimira Niaklajeua.

Kronika represji

Winogradau został zatrzymany w nocy z 4 na 5 stycznia 2011 roku. Dokonano rewizji w jego mieszkaniu, przestawiono mu zarzuty z artykułu 293 pkt.1 i 2 KK Republiki Białorusi (”organizacja i udział w masowych zamieszkach”). Był przetrzymywany w areszcie śledczym nr 1 w Mińsku. 5 maja 2011 roku skazano go na 4 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii karnej w Iwacewiczach. 22 lipca 2011 roku, przebywając jeszcze w kolonii Winogradow ożenił się ze swoją narzeczoną Swietłaną. 14 września 2011 roku został uwolniony na dekretu Aleksandra Łukaszenki o ułaskawieniu. Nadal kontynuuje swoja działalność polityczną. 30 grudnia 2011 roku został zatrzymany za rzekome drobne chuligaństwo. Nowy Rok 2012 Winogradow spędził w areszcie (skazano go na 7 dni). W areszcie Winogradau prowadził protest głodowy przeciwko nielegalnemu zatrzymaniu i aresztowaniu.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека: ,

Другие политические заключённые

  • Wital Macukiewicz
  • Siarhiej Skrabec
  • Mikoła Markiewicz
  • Andriej Abozau
  • Aleksander Kazakau