Uladzimir Jaromienak

Urodził się w mieście Miory, 4 września 1990 roku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale informatyki i radioelektroniki. Kiedy go aresztowano, był studentem 2-go roku. Członek “Młodego Frontu” i działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD).

Kronika represji

Uczestnik Płoszczy-2010. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb specjalnych naprzeciwko budynku Rządu. Został skazany na 15 dni aresztu. Karę odbył w areszcie śledczym w Żodinie. Po wyjściu z aresztu został wezwany na przesłuchanie do KGB w charakterze “świadka”. Przesłuchanie zakończyło się kolejnym 7-dniowym aresztem na Okrestinie.

28 stycznia 2011 zatrzymano go po raz trzeci, teraz już jako podejrzanego w sprawie o “masowych zamieszkach”. Został umieszczony w areszcie śledczym KGB. Przedstawiono mu zarzuty z artykułu  293, pkt. 1 i 2 KK Republiki Białorusi “Masowe zamieszki”. 14 maja 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii karnej “Witba” pod Witebskiem.

11 sierpnia 2011 roku został ułaskawiony na mocy dekretu Łukaszenki.

20 sierpnia 2013 miński sąd okręgu Pierwomajskiego uznał go winnym naruszenia zasad prewencyjnego nadzoru (art. 421 kodeksu karnego). Sędzia Leonid Jermolenkow skazał  Jaromienaka na 3 miesiące aresztu.