1. Aliniewicz Ihor

Urodził się 24 września 1984 roku. Ukończył Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki, zdobywając tytuł inżyniera-elektronika. Brał udział w pracach nad budową rosyjsko -białoruskiego satelity. W czasie nauki zrobił sobie rok przerwy, by popracować na statku wycieczkowym na morzu Karaibskim. Dzięki tej przygodzie udało mu się zobaczyć inne kraje i podszkolić znajomość języków obcych. Od lat szkolnych […]

2. Atroszczenko Aleksander

Urodził się 22 marca 1981 roku w Mińsku. Studiował stosunki międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Został jednak stamtąd relegowany z powodu swojej działalności politycznej. Obecnie studiuje prawo międzynarodowe na Europejskim Uniwersytecie Państwowym w Wilnie. W latach 2001-2006 był członkiem organizacji Zubr, brał udział w akcjach, kilkakrotnie za swoją działalność był zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji. W […]

3. Bandarenka Dzmitrij

Dzmitrij Bandarenka – białoruski działacz społeczny i polityczny, obrońca praw człowieka, dziennikarz, członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, koordynator kampanii obywatelskiej Europejska Białoruś. Urodził się 28 września 1963 roku w Mińsku. W 1984 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego. W latach 1995-1997 był dyrektorem jedynego niezależnego radia w kraju – radia  „101,2 FM”, które transmitowało programy w języku […]

4. Bułanow Dzmitrij

Urodził się w Mińsku, 25 sierpnia 1984 roku. Ukończył kolegium medyczne  № 2, 2 lata pracował jako pielęgniarz w szpitalu zakaźnym, zajmował się ciężko chorymi pacjentami, w tym i chorymi na AIDS. Interesował się muzyką, zebrał nawet kilkoro muzyków, by stworzyć własną grupę.  Studiował w Instytucie Wiedzy Współczesnej, na kierunku Sztuka. Nie zajmował się polityką, […]

5. Chomiczenko Uladzimir

Urodził się w 1986 roku. Wychowywał się w domu dziecka w Starych Dorogach i w szkole-internacie w Rudeńsku. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. W 2004 roku ukończył liceum rolnicze w Słucku. Miał problemy z nauką. Nie miał żadnego związku z polityką. Mieszkał w Mińsku i w obwodzie witebskim, ponad 15 […]

6. Doronin Dzmitrij

Mieszkaniec Mińska. Urodził się 19 kwietnia 1982 roku. Ukończył szkołę zawodową, interesował się informatyką. Pracował jako ślusarz w Mińskim Zakładzie Samochodowym. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie, w której było ośmioro dzieci (połowa z nich w latach 2010-2011 była małoletnia). Ojciec Dzmitrija miał 1-szą grupę inwalidzką, w związku z czym Dzmitrij  był jednym z głównych żywicieli […]

7. Drozd Dzmitrij

Urodził się  26 marca 1973 roku we wsi Drozdy (w 1976 roku wieś ta weszła w skład Mińska). W 1992 roku ukończył mińskie technikum technologiczne o specjalności “fototechnika”, a w 2005 roku historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (specjalność – “muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego”). Pracował jako fotograf, pasjonował się nauką, badał archiwa. W […]

8. Dziadok Mikoła

Mikoła Dziadok urodził się 23 sierpnia 1988 roku w mieście Bragine na Homelszczyźnie. Ukończył prawo w collegu Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował w firmie windykacyjnej. W chwili zatrzymania był studentem drugiego roku “Politologii i badań europejskich” na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w trybie zaocznym. Po zatrzymaniu we wrześniu 2010 roku Mykołę Dziadoka trzymali 3 dni w areszcie, […]

9. Fedarkiewicz Aleh

Urodził sie w 1961 roku. Ma wykształcenie średnie, jest budowlańcem. Pracował w jednym z przedsiębiorstw budowlanych w swoim rodzinnym mieście. W latach 90-tych był pewien czas członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Kronika represji Brał udział w akcjach protestu w Mińsku 19 grudnia 2010 roku. Został zatrzymany podczas brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji i umieszczony w areszcie śledczym […]

10. Gniedczyk Oleg

Urodził się 22 listopada 1986 roku. Był działaczem “Młodego Frontu”. W latach 2003-2005 za aktywną działalność w tej organizacji był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji i skazywany na areszty administracyjne. Podczas wyborów prezydenckich 2010 roku pracował w sztabie kandydata na prezydenta Białorusi, Uladzimira Niaklajeua. Kronika represji W lipcu 2003 roku, gdy Oleg Gniedczyk był jeszcze […]

11. Gribkow Artiom

Urodził się 6 stycznia 1989 roku we wsi Sawoszi w obwodzie grodzieńskim. Ukończył szkołę podstawową, uczył się dobrze, pisał humorystyczne wiersze i scenariusze na szkolne uroczystości. Potem uczył się w mińskim kolegium przemysłu lekkiego, ale zawsze ciągnęło go do przedstawień teatralnych, literatury, sztuki. Po powrocie do domu ukończył jeszcze szkołę budowlaną w Koreliczach. Ponieważ w […]

12. Jaromienak Uladzimir

Urodził się w mieście Miory, 4 września 1990 roku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale informatyki i radioelektroniki. Kiedy go aresztowano, był studentem 2-go roku. Członek “Młodego Frontu” i działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD). Kronika represji Uczestnik Płoszczy-2010. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb specjalnych naprzeciwko budynku Rządu. Został skazany […]

13. Kawalenka Siarhiej

Siarhiej Kawalenka, białoruski działacz społeczny, członek opozycyjnej Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej „Białoruski Front Ludowy”. Urodził się 16 stycznia 1976 roku, mieszka w Witebsku. Z wykształcenia jest technikiem programistą, jest prywatnym przedsiębiorcą,  remontuje mieszkania na zamówienie.  Ojciec dwójki dzieci – Walancina i Wiki. W prawosławne Boże Narodzenie, 7 stycznia 2011 roku Siarhiej Kawalenka wywiesił narodowa biało-czerwono-białą białoruską flagę […]

14. Kazakau Siarhiej

Działacz kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. Urodził się 12 lutego 1992 roku w Leninogorskie w Rosji. Po rozwodzie rodziców mieszkał w Mińsku, w ojczyźnie mamy. Ukończył szkołę średnią nr 85 w Mińsku. Jeszcze w młodszych klasach starał się napisać książkę. Pasjonował się muzyką, brał udział w konkursach muzycznych. Samodzielnie nauczył się grać na gitarze zwykłej i […]

15. Kazulin Aleksander

Kazulin urodził się 25 listopada 1955 roku w Mińsku. Kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach 19 marca 2006 roku. Były rektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W latach siedemdziesiątych  służył w piechocie morskiej. W latach 1996–2003 był rektorem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, zaś 1998–2001 ministrem. W listopadzie 2003 roku utracił zaufanie Łukaszenki i został usunięty z pełnionej […]

16. Kim Andriej

Andriej Kim urodził się 26 lutego 1986 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kolasy, potem studiował historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Działacz ruchu młodzieżowego i chrześcijańskiego. Kronika represji W stosunku do Andrieja Kima, jednego z uczestników akcji przedsiębiorców z 21 stycznia 2008 roku,  wszczęto sprawę karną z artykułu 364 KK RB “Przemoc, lub […]

17. Kirkiewicz Aleś

Zastępca przewodniczącego “Młodego Frontu”, przewodniczący grodzieńskiej filii organizacji. Urodził się w 1989 roku w Grodnie, w rodzinie historyków. Jego dziadek, Aleksander był znanym w Grodnie krajoznawcą. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na wydziale historycznym uniwersytetu w Grodnie, na kierunku archeologia.  Samodzielnie podjął jednak decyzję, by odłożyć w czasie studia, za ważniejszą uważał wtedy działalność […]

18. Klaskouski Aleksander

Urodził się 26 września 1978 roku. Ukończył szkołę średnią nr 55 w Mińsku, rozpoczął studia na kierunku dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, potem uzyskał wyższe wykształcenie prawnicze. W 1999 roku po ukończeniu służby wojskowej, ożenił się z Natalią – dziewczyną, z którą poznał się dzięki swoim wyjazdom do babci w w Biełyniczy. Obecnie wychowują trójkę […]

19. Kwiatkiewicz Aleksander

Urodził się 4 lutego 1987 roku w rodzinie robotniczej. Od dzieciństwa pomagał mamie w pracy w gospodarstwie. Ukończył szkołę podstawową nr 168 w Mińsku, a potem szkołę zawodową i zdobył profesję “stolarza”. Pracował na produkcji – przygotowywał kompresory do samochodów. Interesował się techniką, grał w piłkę nożną. Kronika represji Na Plac w Mińsku 19 grudnia […]

20. Lichawid Nikita

Działacz ruchu “Za wolność”. Urodził się 27 maja 1990 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej  nr 177  rozpoczął studia prawnicze w Mińskim Instytucie Zarządzania. Po wydarzeniach z 19 grudnia został relegowany z uczelni.

21. Loban Uladzimir

Urodził się 16 stycznia 1978 roku w Chojnikach, w obwodzie Homelskim. Po katastrofie w Czrnobylu, jego rodzina przeprowadziła się do obwodu Witebskiego, do Wierchniedwińska. Tam też Loban ukończył szkołę i tu też wrócił i rozpoczął pracę po ukończeniu w Mińsku Białoruskiego Technologicznego Uniwersyetu Państwowego. Od kwietnia 2010 roku mieszkał i pracował w stolicy. Nie zajmował […]

22. Macukiewicz Wital

Urodził się 2 maja 1987 roku. Ukończył szkołę nr 138 w Mińsku. Studiował w ekonomię i prawo w Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa, który powinien był ukończyć w 2010 roku. Nie relegowano go, jednak nie zdążył obronić dyplomu. Kierownictwo instytutu pozwoliło Witalowi zrobić to później. Nie brał udziału w żadnych ruchach politycznych.

23. Mirzajanau Fiodar

Urodził się 9 grudnia 1990 roku w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Ukończył gimnazjum, podczas nauki był aktywnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego w mieście, obwodzie i kraju: brał udział w olimpiadach z historii, informatyki i geografii. W 2008 roku rozpoczął studia na kierunku “Zarządzanie” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności “ekonomiczna cybernetyka”. Gdy był jeszcze studentem, narodziła […]

24. Mołczanau Aleksander

Urodził się 22 czerwca 1988 roku w Borysowie, w tym mieście mieszkał przez całe swoje życie. Uczył się w szkole nr 22 w Borysowie. Był działaczem młodzieżowej organizacji “Zubr”. Jego działalność polityczna stała się powodem ciągłej uwagi milicji wobec niego. Oprócz tego, przez jego aktywność, ucierpieli i jego bliscy: jego mamie, Galinie Andriejewnie nie przedłużono umowy w […]

25. Nowik Dzmitrij

Urodził się 16 września 1981 roku w Baranowiczach. Ukończył szkołę nr 13, potem studiował na AWF-ie w Mińsku. Pracował jako pracownik ochrony w restauracji, potem zaś w służbie bezpieczeństwa w ambasadzie Zjednoczonych Emiratów na Białorusi. Całe życie uprawiał sporty, polityką natomiast  nigdy się nie interesował.

26. Parfiankou Wasyl

Urodził się 30 sierpnia 1983 roku w Mińsku, ukończył 9 klas mińskiej szkoły nr 163, pracował jako ślusarz w mińskim warsztacie nr 7. Był działaczem niezarejestrowanej Partii Wolności. Aktywnie brał udział w obronie Kuropat w 2002 roku, gdy władze Mińska planowały zburzenie krzyży – pomników ofiar stalinizmu, w ramach rozbudowy obwodnicy. Brał udział w akcjach […]

27. Parsiukiewicz Siarhiej

Podczas wyborów prezydenckich 2006r. był obserwatorem, powołanym przez sztab wyborczy Aleksandra Milinkiewicza. Wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. W roku 2008 ciężko pobity. Obecnie związany z kampanią „Mów prawdę”. Emerytowany dowódca milicji, na emeryturę odszedł w 2004 roku, w randze naczelnika wydziału kryminalistyki sądowej. Później zajmował się prowadzeniem działalności gospodarczej. Był przewodniczącym związku prywatnych przedsiębiorców w Witebsku. 10 stycznia 2008r. był […]

28. Prakapienka Artiom

Artiom Prakapienka pochodzi z Grodna, urodził się 27 lipca 1990 roku. Uczył się w Bobrujsku, nie ukrywał swojej przynależności do ruchu anarchistycznego. Kronika represji Atiom Prakapienka, Jauhien Waśkowicz i Paweł Syramolatau byli sądzeni  za próbę podpalenia budynku KGB w Bobrujsku na Białorusi, oskarżono ich o “złośliwe chuligaństwo” i “umyślne uszkodzenie mienia w dużym rozmiarze”. Prokurator Tołstik […]

29. Pratasienia Andriej

Urodził się 12 grudnia 1981 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Stosowanej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako programista. Zajmował się działalnością dobroczynną – pomagał chorym z w zbiórce środków finansowych na operacje. Do listopada 2010 roku nie był członkiem żadnych ruchów, organizacji czy partii politycznych. Miesiąc przed wydarzeniami na placu Niepodległości […]

30. Sannikau Andriej

Andreij Sannikau to białoruski działacz polityczny i społeczny, koordynator kampanii społecznej “Europejska Białoruś” i inicjatywy “Karta’97”. Kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku. Urodził się 8 marca 1954 roku w Mińsku, w Białoruskiej SRR. Wnuk Kanstantina Sannikaua – białoruskiego reżysera, założyciela Narodowego Akademickiego Teatru im. Janki Kupały. Ukończył w 1977 roku Miński Państwowy […]

31. Sekriet Jewgienij

Urodził się 3 października 1966 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły nr 110 służył w wojsku. Ukończył leśnictwo w instytucie technologicznym imienia Kirowa w Mińsku (obecnie Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny). Pasjonuje się projektowanie krajobrazu, którym zajmuje się zawodowo (ukończył w tym kierunku odpowiednie kursy). Kolejną jego pasją jest literatura. Siekriet jest autorem wierszy i prozy, jego utwory […]

32. Statkiewicz Mykoła

Urodził się 12 sierpnia 1956 we wsi Ladno w rejonie słuckim, w obwodzie mińskim na Białorusi. Tam ukończył szkołę średnią. W 1978 ukończył studia na Wyższej Inżynieryjnej Uczelni Przeciwlotniczo – Rakietowej w Mińsku (WIUPR), otrzymując tytuł inżyniera radioelektroniki. W latach 1978–1982 służył w Armii Czerwonej w obwodzie murmańskim na północy ZSRR. Tam też został członkiem KPZR, którą opuścił […]

33. Syramolatau Paweł

Urodził się w kwietniu 1991 roku w Bobrujsku, w obwodzie Mohylewskim. Ukończył szkołę zawodową. Nie miał określonych poglądów politycznych, nie wyrażał przynależności do żadnej z partii. Pracował jako tokarz w zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie podjął naukę w technikum technologiczno-chemicznym w trybie zaocznym. Interesował się informatyką, muzyką, sam komponował i grał z przyjaciółmi w zespole rockowym. Kronika […]

34. Szeremet Paweł

Znany białoruski i rosyjski dziennikarz. Urodził się 28 listopada 1971 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale historii. Po otrzymaniu tytułu licencjata kontynuował naukę na wydziale międzynarodowych stosunków gospodarczych (temat pracy magisterskiej: „Offshore business”). Do roku 1992 pracował w banku, był konsultantem do spraw programów gospodarczych. W telewizji BDG prowadził program publicystyczny „Prospekt”. […]

35. Us Dzmitrij

Dzmitrij Us – białoruski polityk, prawnik, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach prezydenckich 2010 roku. Urodził się 10 czerwca 1971 roku w Mińsku. Studiował zaocznie na Uniwersytecie Grodzieńskim na kierunku prawa. Pracował w fabryce “Intehrał” jako budowniczy. W 1992 roku został dyrektorem wydawnictwa “Trywium”.  W latach 1999–2003 był radnym mińskiej Miejskiej Rady. Również w 2003 […]

36. Wasiljewicz Ilja

Urodził się 6 sierpnia 1991 roku w Baranowiczach w obwodzie brzeskim. Wykształcenie podstawowe otrzymał w gimnazjum nr 4 w Baranowiczach. Dostał się na mińską politechnikę. Uczył się bardzo dobrze, był starostą grupy. Kronika represji O godzinie 1:15 w nocy z 19 na 20 grudnia 2010 roku został zatrzymany i aresztowany na 10 dni.  Dopiero po […]

37. Waśkowicz Jauhien

Jauhien Waśkowicz urodził się w Bobrujsku 26 lutego 1990 roku w rodzinie pracowników fizycznych. Po ukończeniu szkoły studiował w trybie zaocznym dziennikarstwo na wydziale filologicznym Uniwersytetu Państwowego im. Kuleszowa w Mohylewie. Pracował w redakcji gazety “Bobrujski kurier”. Był zwolennikiem Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji. Wziął udział w akcji na Placu Niepodległości w 2010 roku, został skazany na […]

38. Winogradau Paweł

Urodził się 24 kwietnia 1988 roku w Mińsku. Ukończył szkołę zawodową nr 4 o specjalności “fryzjer” a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Kilka lat był działaczem kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. W związku ze swoją działalnością polityczną był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję.  Do pierwszego zatrzymania doszło w 2007 roku podczas akcji przeciwko zniesieniu ulg socjalnych: […]