Andriej Kim

Andriej Kim urodził się 26 lutego 1986 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kolasy, potem studiował historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Działacz ruchu młodzieżowego i chrześcijańskiego.

Kronika represji

W stosunku do Andrieja Kima, jednego z uczestników akcji przedsiębiorców z 21 stycznia 2008 roku,  wszczęto sprawę karną z artykułu 364 KK RB “Przemoc, lub groźba jej użycia w stosunku do funkcjonariusza milicji”. Artykuł ten przewiduje  – pozbawienie wolności od 1 roku do 6 lat.

Należy zauważyć, że do tego czasu Andriej Kim był już sądzony na podstawie kodeksu administracyjnego. Każdorazowo był oskarżany o drobne chuligaństwo lub niecenzuralne wyrażanie się.  Pierwszy raz – podczas udziału w kampanii wyborczej Andrieja Kazulina w 2006 roku, Kim otrzymał 12 dni aresztu. Drugi raz – w 2007 roku po świętowaniu Halloween otrzymał 7 dni aresztu.

22 stycznia 2008 roku  sędzia Tatiana Pawluczak uznała Kima za winnego dokonania zarzucanego mu przestępstwa i wydała wyrok 10 dni aresztu oraz grzywny w wysokości miliona i 50 tys. rubli. 31 stycznia, kiedy skończył się jego areszt,  prosto z Okrestiny został przewieziony na przesłuchanie do prokuratury.  Jako środek zapobiegawczy zastosowano wobec niego areszt. Był przetrzymywany na Wołodarce.

22 kwietnia 2008 roku sędzia Jekatierina Ilina uznała Andrieja Kima za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 342, pkt.1 (“organizacja lub aktywny udział w działaniach w poważny sposób naruszających porządek społeczny”) i z art. 364 (“przemoc lub groźba jej użycia w stosunku do funkcjonariuszy organów porządkowych”) i wydała wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności w kolonii karnej.

21 maja 2008 pojawiły się informacje, ze Andriej Kim został przeniesiony do kolonii w Bobrujsku. 20 sierpnia 2008 roku został zwolniony z kolonii na mocy dekretu Łukaszenki.

W grudniu 2010 roku brał udział w wydarzeniach na Placu Niepodległości w Mińsku. Potajemnie uciekł z Białorusi po 19 grudnia,  kiedy w jego mieszkaniu i w pracy rozpoczęły się rewizje. Przebywał w Rosji, Polsce, na Litwie i Ukrainie.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые