Jauhien Waśkowicz

Jauhien Waśkowicz urodził się w Bobrujsku 26 lutego 1990 roku w rodzinie pracowników fizycznych. Po ukończeniu szkoły studiował w trybie zaocznym dziennikarstwo na wydziale filologicznym Uniwersytetu Państwowego im. Kuleszowa w Mohylewie. Pracował w redakcji gazety “Bobrujski kurier”.

Był zwolennikiem Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji. Wziął udział w akcji na Placu Niepodległości w 2010 roku, został skazany na 12 dni aresztu, wyrok odbył na Okrestinie.

Kronika represji

Został zatrzymany 17 stycznia w Mohylewie, dzień po tym, jak wziął udział w akcji solidarności z białoruskimi więźniami politycznymi. Do Mohylewa przyjechał, żeby zdać sesję.

W maju 2011 roku Waśkowicz został skazanu razem z Artiomem Prakapienką i Pawłem Syramolatałem na 7 lat pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze za próbę podpalenia budynku KGB w Bobrujsku (w nocy z 16 na 17 października 2010 roku nieznani sprawcy rzucili w kierunki 2 butelki z koktajlem Mołotowa).

Artiom Prakapienka, Jauhien Waśkowicz i Paweł Syramolatau byli sądzeni  za próbę podpalenia budynku KGB w Bobrujsku na Białorusi, oskarżono ich o “złośliwe chuligaństwo” i “umyślne uszkodzenie mienia w dużym rozmiarze”.

Prokurator Tołstik żądał dla nich od 7,5 do 8 lat pozbawienie wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Zdaniem oskarżyciela z urzędu, śledztwo wykazało winę oskarżonych. Zdaniem prokuratora, mężczyźni mogli zniszczyć budynek KGB, zniszczenia w takim wypadku wyniosłyby ok. 2 miliardy rubli (ok. 444,44 tysięcy dolarów).

Tołstik oświadczył, że “atak na KGB był jawnym wyzwaniem rzuconym społeczeństwu i demonstracją swojej bezkarności.”

Adwokaci podkreślali, że podsądni składali zeznania pod presją i nie zamierzali spalić budynku, a jedynie go uszkodzić. Zdaniem obrony, dowody prokuratora opierają się tylko na wyobrażeniach tego, co mogłoby się zdarzyć, podczas gdy rzeczywista szkoda spowodowana przez mężczyzn wyniosła  253  tysiące rubli (56,2 dolarów), które już zostały wypłacone.

Oprócz tego, jak oświadczyli adwokaci, białoruska telewizja nielegalnie wykorzystała na potrzeby swojego filmu  zapisy wideo  śledztwa przygotowawczego z ataku oskarżonych na budynek KGB. Młodzi ludzie zostali w nim przedstawieni jako osoby, które nie mają własnych zainteresowań, pasji, celów, chcą jedynie niszczyć wszystko wokół..

Paweł Syramałotau i Artiom Prakapienka w swoim ostatnim słowie oświadczyli, że żałują popełnionego czynu. Prosili również o łagodny wyrok.

18 maja 2011 roku Waśkowicz został skazany przez sąd na 7 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Wyrok odbywał na początku w kolonii nr 15 w Mohylewie, a 12 października 2011 roku został przeniesiony do zamkniętego więzienia nr 4 w Mohylewie (zaostrzono mu rygor odbywania kary). Kilkakrotnie był przenoszony do karceru.