Dzmitrij Drozd

Urodził się  26 marca 1973 roku we wsi Drozdy (w 1976 roku wieś ta weszła w skład Mińska). W 1992 roku ukończył mińskie technikum technologiczne o specjalności “fototechnika”, a w 2005 roku historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (specjalność – “muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego”). Pracował jako fotograf, pasjonował się nauką, badał archiwa. W 2010 roku została wydana jego praca “Właściciele ziemscy guberni mińskiej.1861-1900”.  Pracował nad kolejną książką, poświęconą historii fotografii i losom fotografów ХХ wieku. Chociaż nie zajmował się polityką, podczas kampanii wyborczej 2010 roku został członkiem sztabu Andrieja Sannikaua.

Kronika represji

Za udział w Płoszczy-2010 Drozd został skazany na 10 dni aresztu. Po uwolnieniu, został aresztowany po raz kolejny: 1 lutego 2011 roku aresztowano go na 3 dni jako podejrzanego w sprawie z artykułu 293, pkt.2 KK. Przedstawiono mu zarzuty udziału w masowych zamieszkach. Był przetrzymywany w areszcie śledczym na Wołodarce. 5 maja 2011 roku skazano go na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii karnej w Bobrujsku. Drozd został ułaskawiony 11 sierpnia 2011 na mocy dekretu Łukaszenki.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Wital Rymaszeuski
  • Artiom Breus
  • Andrej Klimau
  • Fiodar Mirzajanau
  • Siarhiej Antończyk