Jewgienij Sekriet

Urodził się 3 października 1966 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły nr 110 służył w wojsku. Ukończył leśnictwo w instytucie technologicznym imienia Kirowa w Mińsku (obecnie Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny). Pasjonuje się projektowanie krajobrazu, którym zajmuje się zawodowo (ukończył w tym kierunku odpowiednie kursy). Kolejną jego pasją jest literatura. Siekriet jest autorem wierszy i prozy, jego utwory były publikowane w periodykach. Nie ma informacji na temat tego, czy należał do jakichś partii, czy ruchów, natomiast nie krył on nigdy swoich poglądów demokratycznych. Podczas wyborów prezydenckich 2010 roku został członkiem sztabu Andrieja Sannikaua.


Kronika represji

Siekriet został zatrzymany 19 grudnia 2010 roku po akcji protestu w Mińsku, za udział w niej został skazany na 10 dni aresztu. Po tym, jak został zwolniony z aresztu, 17 stycznia 2011 roku doszło do kolejnego aresztowania.  Bliscy zaczęli szukać Jewgienija Siekrieta, kiedy nie wrócił na noc. Po trzech dniach do mieszkania przyszli funkcjonariusze struktur siłowych, by przeprowadzić rewizję. Przedstawiono mu zarzuty o udział w masowych zamieszkach (art. 293 kk).  Był przetrzymywany w areszcie na Wołodarce. 12 maja sąd w Mińsku skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii nr 15 niedaleko Mohylewa. Został ułaskawiony na mocy rozporządzenia Łukaszenki i zwolniony 11 sierpnia 2011 roku.
.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Siarhiej Parsiukiewicz
  • Uladzimir Kudzinau
  • Mikoła Dziadok
  • Eduard Lobau
  • Dzmitrij Doronin