1. Arastowicz Aleksander

Urodził się 9 grudnia 1952 roku w Słucku. W 1975 roku ukończył Białoruski Instytut Politechniczny. Zrobił doktorat w Czechosłowacji, obronił pracę i został docentem. 27 lat wykładał na rodzimym uniwersytecie, w katedrze mechaniki budowniczej. Został zmuszony do opuszczenia uczelni z powodu problemów ze zdrowiem. Obecnie pracuje w prywatnej firmie. W latach 1992-2005 był członkiem Białoruskiej […]

2. Baszarymau Siarhiej

Siarhiej Baszarymau mieszka w Mińsku, pracował w agencji nieruchomości, zajmował się wynajmem mieszkań. Skończył Białoruski Instytut Prawoznawstwa. Pasjonuje się sportem. Nigdy nie zajmował się polityką. Został aresztowany i umieszczony w areszcie śledczym KGB w Mińsku za to, że wiosną 2012 roku wynajął mieszkanie obywatelom Szwecji, którzy wzięli udział w tzw. „pluszowym desancie”. Kronika represji 4 […]

3. Chadyka Jurij

Znany polityk i uczony. Jeden z pierwszych więźniów politycznych niepodległej Białorusi. Urodził się 23 czerwca 1938r. w Mińsku. Z wyróżnieniem ukończył szkołę średnią nr 4 w Mińsku. W 1960r. ukończył naukę na Wydziale Fizyki na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował w Instytucie Fizyki na Akademii Nauk Białorusi. Zajmował się zagadnieniami obliczeń trajektorii pocisków. W 1975 roku stanął na czele sekcji […]

4. Denisow Denis

Denis Denisow – jeden z organizatorów i uczestników miasteczka namiotowego – akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów prezydenckich w 2006 roku. Akcja ta, miała miejsce na placu Październikowym w Mińsku (“Plac Kalinowskiego”), trwała ponad 3 dni – do aresztowania wszystkich jej uczestników. 3 miesiące po tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i stworzyła w […]

5. Greczucha Nadieżda

Nadieżda Greczucha – działaczka opozycji z Borysowa w obwodzie mińskim. Kronika represji Po raz pierwszy Greczucha była sądzona w sprawie motywowanej politycznie jeszcze jako 17-letnia uczennica. 14 lutego 2000 roku w budynku mińskiego sądu uznano ją za winną dopuszczenia się przestępstwa z artykułu 186.2 KK Republiki Białorusi (znieważenie symboli państwowych). 21 lipca 1999 roku podczas […]

6. Guminskij Siarhiej

Siarhiej Guminskij – działacz “Młodego Frontu” z Orszy (obwód witebski). Kronika represji 22 stycznia 2007 г. działacz młodzieżowy Siarhiej  Guminskij otrzymał postanowienie o przyznaniu mu statusu podejrzanego w sprawie karnej, wszczętej w związku z namalowaniem graffitti o treściach politycznych z artykułu 341 Kodeksu Karnego  (profanacja i niszczenie mienia). Wcześniej, kilka razy Gumiński był przesłuchiwany w tej […]

7. Jełowa Tatiana

Tatiana Jełowa – znana białoruska blogerka. Jedna z organizatorek i uczestniczek miasteczka namiotowego, akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów 2006 roku. Akcja ta miała miejsce na placu Październikowym (“Plac Kalinowskiego”) i trwała ponad 3 dni, aż do aresztowania wszystkich jej uczestników. Po 3 miesiącach od tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i utworzyła w […]

8. Kobec Wład

Urodzony w 1971 roku. W 1989 roku ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował m.in. w Ministerstwie Ochrony Środowiska. W 2000 r. z wyróżnieniem skończył Akademię zarządzania przy Prezydencie Republiki Białoruś za specjalnością „ekonomista”. W 2000 r. porzucił pracę urzędową i został jednym z koordynatorów i inicjatorów ruchu „Zubr”. Uczestnik pierwszego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa […]

9. Korban Oleg

Urodził się 4 lutego 1985 roku. Członek Narodowego komitetu Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego mińskiej filii organizacji. Przewodniczący Mińskiego oddziału “Młodych demokratów” – młodzieżowego skrzydła Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku, był przewodniczącym mińskiego sztabu Jarosława Romańczuka. Kronika represji W 2007 roku, będąc członkiem “Młodego Frontu”, był podejrzany o przestępstwo z artykułu […]

10. Krasouski Paweł

Paweł Krasouski urodził się w 1983 roku. Mieszka w mieście Żodino w obwodzie mińskim. Kronika represji Na początku 2006 roku w Żodinie wszczęto wobec Pawła Krasouskiego, działacza młodzieżowego ruchu demokratycznego, sprawę karną z artykułu 369 KK (“publiczne znieważenie urzędników”).  Przyczyną prześladowania stał się fakt, że w biuletynie “Nabljudatel” opublikowano satyryczne karykatury przedstawicieli władz miasta. Karykatury […]

11. Labiedźka Anatol

Urodził się 27 czerwca 1961 roku we wsi Tryles. W latach 1979–1980 pracował jako mechanizator kołchozu w rejonie stołpeckim. W 1980 roku podjął studia na Wydziale Historii i Języka Francuskiego Mińskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Ukończył je w roku 1985, po czym odbył dwuletnią obowiązkową służbę w Armii Radzieckiej. W latach 1987–1990 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły […]

12. Liawonau Jurij

Jurij Liawonau urodził się 23 sierpnia 1961 roku w mieście Kalinino w obwodzie moskiewskim. Ukończył moskiewski instytut awiacji, 2 lata służył w armii. Służył na lotnisku w Rosji, w 1991 roku zwolnił się, jest kapitanem w spoczynku. Był przedsiębiorcą, stworzył w Wołkowysku swoją firmę transportową “Nika -Trans”.

13. Paulau Anatol

Przewodniczący mińskiego oddziału organizacji Zjednoczona Partia Obywatelska (ZPO), członek rady politycznej i narodowego komitetu ZPO. Urodził się 18 czerwca 1949 roku w Wyborgu w obwodzie leningradzkim, w rodzinie wojskowego. Część dzieciństwa spędził na archipelagu Nowa Ziemia. W 1965 roku jego ojciec został zdemobilizowany ze względu na stan jego zdrowia i rodzina przeniosła się do Mińska. […]

14. Płeszczenko Uladzimir

Uladzimir Płeszcenko – przewodniczący Witebskiej Rady Białoruskiego Frontu Ludowego “Wybor”, po rozłamie w partii był członkiem Konserwatywno Chrześcijańskiej Partii Białoruski Front Ludowy (KChP-BFL). Urodził się 26 czerwca 1948 roku we wsi Worony w obwodzie Witebskim. Zmarł również w tej miejscowości 10 maja 2006 roku na chorobę serca.

15. Poczobut Andrzej

Urodzony 16 kwietnia 1973r. w Brzostowicy Wielkiej. Dziennikarz, publicysta i bloger, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Pracował w grodzieńskich gazetach „Pahonia”, „Dień”, „Miestnoje Wriemia”, w polskiej gazecie „Głos znad Niemna”. Był korespondentem mińskiej niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Pełnił funkcję Redaktora naczelnego „Magazynu Polskiego na uchodźstwie” – czasopisma Związku Polaków na Białorusi.

16. Radzina Natalia

Dziennikarka i redaktor opozycyjnego portalu charter97.org. Urodziła się 3 maja 1979 roku w Korbinie (obwód brzeski) w rodzinie wojskowego. Dziennikarstwem zajmuje się od 1997 roku. Ukończyła dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, równocześnie pracowała w niezależnych mediach. Pracowała w gazecie “Imia”, “Narodnaya Wolia”, “Nowosti”, “Nasza swaboda”. Wielokrotnie otrzymywała kary aresztów, była bita podczas komentowania akcji protestu […]

17. Surapin Anton

Anton Surapin urodził się 28 lutego 1990 roku w Słucku, w obwodzie Mińskim. Jest studentem Instytutu Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Fotoreporter, twórca strony bnp.by – “Belarus News Photo”. Członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

18. Szumczanka Anatol

Anatol Szumczanka – lider przedsiębiorców, przewodniczący społecznego stowarzyszenia przedsiębiorców “Perspektywa”. Kronika represji Anatol Szumczanka został aresztowany 1 marca 2005 roku za udział w akcji protestu przedsiębiorców. Skazano go na 10 dni aresztu administracyjnego. 11 marca Szumczanka został przeniesiony do aresztu śledczego w Mińsku, oskarżono go bowiem o pobicie współwięźnia. Przedstawiono mu zarzuty z artykułu  339 […]

19. Wiaczorka Wincuk

Znany białoruski działacz społeczny i polityczny, wykładowca, naukowiec i filolog. Jeden z założycieli Białoruskiego Frontu Narodowego „Odrodzenie” (BNF) w 1988, od 1999 do 2007 przewodniczący tej partii. Urodził się 7 lipca 1961 r w Brześciu. W roku 1983 ukończył wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, w 1986 roku — ukończył studia podyplomowe na wydziale językoznawstwa Akademii […]

20. Wouczak Oleg

Oleg Wouczak — obrońca praw człowieka i przewodniczący organizacji Pomoc Prawna dla Społeczeństwa. Od roku 1998 do dziś, jest członkiem Centralnego Komitetu Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramada).