Jurij Chadyka

Znany polityk i uczony. Jeden z pierwszych więźniów politycznych niepodległej Białorusi. Urodził się 23 czerwca 1938r. w Mińsku. Z wyróżnieniem ukończył szkołę średnią nr 4 w Mińsku. W 1960r. ukończył naukę na Wydziale Fizyki na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował w Instytucie Fizyki na Akademii Nauk Białorusi. Zajmował się zagadnieniami obliczeń trajektorii pocisków. W 1975 roku stanął na czele sekcji elektrooptycznej, która miała przewidzieć rozwój broni do 15 lat. W lutym 1965r. obronił doktorat z fizyki aerodynamicznej. W 1976 roku otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych i matematycznych (temat pracy: „Optyczne nawroty rakiet batalistycznych”).

Dwukrotnie, w 1967 i 1969r., otrzymał propozycję wstąpienia do partii komunistycznej. Jesienią 1969r. zorganizował w Akademii Nauk Białorusi wykład odnośnie sztuki starobiałoruskiej. 30 kwietnia 1988r. wziął udział w „Dziadach”. Na uczelni zorganizował grupę wsparcia Komitetu Organizacyjnego Białoruskiego Frontu Ludowego. Udało mi się zebrać ok. 70 osób. W 1989r. został zastępcą przewodniczącego Białoruskiego Frontu Ludowego „Odrodzenie”. Funkcję tę pełnił do grudnia 2007r. W latach 1996 – 2000 był członkiem Rady Nadzorczej Białoruskiego Komitetu Helsińskiego. W 1997r. został mianowany rektorem Uniwersytetu Ludowego a w 1998r. został członkiem redakcji czasopisma „Otkrytoje obszczestwo”. Był przewodniczącym rady nadzorczej Niezależnego Instytutu Badań Społeczno-Ekonomiczno-Politycznych. Autor ponad 150 prac naukowych w dziedzinie fizyki, 200 referatów naukowych i technicznych, 40 publikacji na temat sztuki białoruskiej jak również ponad 350 publikacji medialnych o bieżących problemach politycznych.

Kronika represji

W 1996 roku, po „gorącej wiośnie”, Jurij Chadyka wraz ze swym współpracownikiem, Wiaczysławem Siwczykiem, został aresztowany za udział w mitingu. Po ogłoszeniu głodówki więźniowie zostali wypuszczeni pod presją opinii międzynarodowej. W obronie profesora został założony ruch solidarnościowy, który zajmował się organizacją protestów, pisaniem podań oraz przekazywaniem prokuraturze i profesorowi korespondencji zagranicznej. Z uwolnieniem więźniów wiąże się następująca historia: przywódca rosyjskiej partii „Jabloko” Grigorij Jawlinski zwrócił się do prezydenta Borysa Jelcyna o pomoc w uwolnieniu więźniów. Ten zadzwonił do Łukaszenki po czym więźniowie zostali wypuszczeni.

Jurij Chadyka został uwolniony 21 maja 1996r za kaucją. Wyczerpany 23 dniową głodówką od razu trafił do szpitala. Zarzuty jednak wciąż nie zostały oddalone. Stało się to dopiero kilka lat później, tuż przed rozpadem Białoruskiego Frontu Ludowego. Obecnie Jurij Chadyka jest jednym z założycieli nowego „Ruchu Białorusi”, w skład którego weszli byli działacze „Białoruskiego Frontu Ludowego”.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleś Kirkiewicz
  • Wincuk Wiaczorka
  • Andrej Żukawiec
  • Tatiana Tyszkiewicz
  • Aleksander Atroszczenko