Artiom Dubski

Artiom Dubski – działacz “Młodego Frontu” z miejscowości Osipowicze. W styczniu 2008 roku został aresztowany na 15 dni za udział w akcji przedsiębiorców, która odbyła się w centrum Mińska 10 stycznia.

Kronika represji

Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 342 pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi “Organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach w poważny sposób naruszających porządek społeczny”.

22 kwietnia sędzia centralnego sądu rejonowego w Mińsku Elena Iljina uznała Artioma Dubskiego za winnego zarzucanego mu czynu i wydała wyrok 2 lat pozbawienia wolności bez skierowania go do zakładu poprawczego. W październiku 2008 roku Artiom Dubski wyjechał na Ukrainę, gdyż pojawiło się zagrożenie wszczęcia przeciwko niemu nowej sprawy karnej. Na tamtą chwilę Dubski otrzymał 3 ostrzeżenia w sprawie naruszenia reżimu odbywania kary.

Jednak po 4 miesiącach Dubski wrócił do ojczyzny, by wziąć udział w ulicznej akcji  z okazji dnia Świętego Walentego. 13 lutego zatrzymano go w pociągu do Homla, a stamtąd został przeniesiony do aresztu śledczego. W międzyczasie została wszczęta przeciwko niemu sprawa karna  z artykułu 216 pkt. 1 KK Republiki Białorusi (“uszkodzenie mienia”) za to, że rzekomo  korzystał z cudzej karty-sim i wyrządził szkodę firmie Velcom. W czasie procesu, 3 marca odbyło się pojednanie stron, sprawa zakończyła się dla Dubskiego karą grzywny. Mimo tych okoliczności, działacz pozostał w areszcie – przedstawiono mu nowe zarzuty z artykułu 415 KK Republiki Białorusi – “Uchylanie się od odbywania kary w postaci ograniczenia wolności”.

Późnym wieczorem 15 kwietnia Artiom Dubski został zwolniony z aresztu śledczego w Bobrujsku, otrzymał jednak zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

7 lipca 2009 roku sąd w Osipowiczach skazał działacza młodzieżowego, Artioma Dubskiego na rok pozbawienia wolności w kolonii karnej. Zaraz po ogłoszeniu wyroku Dubski został umieszczony w areszcie śledczym. Karę odbywał w kolonii karnej nr 19 w Mohylewie. 25 maja 2010 roku wyszedł na wolność. Po Płoszczy-2010 roku, 21 grudnia, Artiom Dubski został zatrzymany w Mińsku. W ten sposób starano się nie dopuścić do tego, by działacz wziął udział w akcji solidarności z zatrzymanymi 19 grudnia podczas pacyfikacji demonstracji na placu Niepodległości.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Ihor Aliniewicz
  • Jewgienij Sekriet
  • Jurij Bandażewskij
  • Jarosław Gryszczenia
  • Uladzimir Łysko