Presja wywierana na Mikołaja Autuchowicza nie słabnie

Mikołaj Autuchowicz dowiedział się 4 września, że kontroler więzienny sporządził na jego temat raport z dnia 27 sierpnia, w którym stwierdza złamanie przez niego zasad regulaminu zakładu karnego. Pomimo faktu bezwzględnego przestrzegania w/w regulaminu przez więźnia. Do ustania wszystkich sankcji zastosowanych wobec Autuchowicza pozostał miesiąc.

Przyczyną sporządzenia raportu stał się fakt rzekomego znajdowania się Mikołaja Autuchowicza dnia 26 sierpnia po capstrzyku poza swoją pryczą. Więzień zaprzeczył prawdziwości tej informacji i zaskarżył raport do okręgowej prokuratury w Grodnie.

Wiadomo również, że Mikołaj odbył też trzy doby w karcerze, nie wyjaśnił jednak swojemu prawnikowi, za co został tam wtrącony.

Przypomnijmy, że Mikołaj Autuchowicz, dnia 6 maja 2010 roku został skazany na pięć lat pozbawienia wolności w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze. Decyzją sądu z dnia 17 stycznia 2012 zaostrzono mu warunki odbywania kary i przeniesiono go z kolonii karnej nr 15 w Iwancewiczach do więzienia nr1 w Grodnie.

spring96.org

Другие политические заключённые