Walentyn Stefanowicz z forum ONZ przypomniał władzom Białorusi o ich obowiązkach międzynarodowych

4 czerwca zastępca przewodniczącego Centrum Ochrony Praw Człowieka “Wiasna” wziął udział w interaktywnej dyskusji na temat raportu Specjalnego Wysłannika ONZ na temat przestrzegania praw człowieka na Białorusi.

W swoim wystąpieniu Walentyn Stefanowicz wypowiedział się w następujący sposób:

“Jestem zastępca przewodniczącego COPC «Wiasna», którym kieruję od chwili aresztowania jego przewodniczącego, oraz skazania go wyrokiem sądu na  4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Centrum Ochrony Praw Człowieka «Wiasna» i Międzynarodowa Federacja Praw człowieka przyjęły report Specjalnego Wysłannika ONZ na temat sytuacji praw człowieka na Białorusi.

Sytuacja praw człowieka na badanym terenie pozostaje niezmiennie zła: realizacja praw obywatelskich i politycznych zachodzi w wybitnie ograniczonym charakterze, jak dawniej, w więzieniach siedzą więźniowie polityczni, włączając w to kandydata na prezydenta z roku 2010  Statkiewicza, przewodniczącego COPC «Wiasna» i wiceprezesa FIDH Białackiego oraz lidera «Młodego Frontu» Daszkiewicza.

W kraju nadal wydaje się i wykonuje wyroki śmierci. Działalność niezarejestrowanych organizacji pozarządowych i zagraniczna pomoc finansowa traktowane są jak przestępstwa, co jest sprzeczne z marcową rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ.

Białoruś ignoruje decyzje Komitetu Praw Człowieka, Grupy Roboczej ds Bezprawnych Aresztowań i in. Białoruskie  MSW oświadczyło oficjalnie, że decyzje KPC na podstawie indywidualnych skarg nie są dla adresata wiążące. Żadna z decyzji MSW wydanych w odpowiedzi na indywidualne skargi nie została zrealizowana.

W odpowiedzi na decyzję Grupy Roboczej ds Bezprawnych Aresztowań ONZ w sprawie Alesia Białackiego, obecnie uwięzionego od sierpnia 2011, białoruska delegacja, w marcu wydała oficjalne oświadczenie o zerwaniu współpracy z w/w organem ONZ.

Wykonywane są nawet wyroki śmierci, choć KPC otrzymywała wnioski w ich sprawie i wszczynane były w ich sprawie pilne procedury, o czym w należyty sposób informowano władze białoruskie.

Wzywamy władze białoruskie do zaproszenia specjalnych przedstawicieli ONZ, w tym wysłanników ds tortur, ochrony bojowników o prawa człowieka, niezawisłość sędziowską i adwokacką, wolność zrzeszania się, oraz przedstawicieli Grupy Roboczej ds Bezprawnych Aresztowań. Wzywamy również do wpuszczenia do kraju Specjalnego Wysłannika ONZ ds Sytuacji Praw Człowieka na Białorusi, ponieważ niejednokrotnie prosił on o informacje o sytuacji w kraju, zarówno od niezależnych organizacji pozarządowych jak i od władz państwowych.

Przypominamy, że wszystkie specjalne procedury należą do organów wspierających ONZ i decyzje, które rodzą, traktowane są jak decyzje ONZ. Białoruś jest członkiem ONZ, jako taki ma obowiązek współpracować z jego organami i przestrzegać procedur (w myśl art. 56 Statutu ONZ), będąc również związaną ratyfikowanymi przezeń umowami międzynarodowymi”.

Raport specjalnego wysłannika ONZ ds Sytuacji na Białorusi został przedstawiony w ramach 23 sesji Rady Praw Człowieka ONZ, zorganizowanej w Genewie od 27 maja do 14 czerwca.

Przypomnijmy, że w trakcie przygotowania raportu, specjalny wysłannik  Miklos Haraszti nie miał możliwości odwiedzenia państwa, ponieważ władze białoruskie odmówiły w tym zakresie współpracy. Zapoznać się z sytuacją na Białorusi mógł on jedynie poprzez spotkania z przedstawicielami białoruskich partii opozycyjnych, organizacji społecznych, bojownikami o prawa człowieka i dziennikarzami rezydującymi za granicą Białorusi.
spring96.org

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые