Blog

11 Articles

Kolejny proces sądowy Parfiankoua

Kolejny proces sądowy Parfiankoua

W sądzie Rejonu Pierwszomajowego w Mińsku, 28 listopada odbędzie się proces sądowy byłego więźnia politycznego  Wasyla Parfiankoua. Jest on oskarżony o naruszenie zasad nadzoru prewencyjnego (artykuł 421 Kodeksu Karnego).

Za Parfiankowem przed sąd trafi Jaromienak

Za Parfiankowem przed sąd trafi Jaromienak

Sprawa karna przeciwko członkowi Młodego Frontu Uladzimirowi Jaromienakowi zostanie złożona do sądu w następny poniedziałek. Sam oskarżony powiadomił o tym stronę palitviazni.info,  o czym dowiedział się we czwartek 18 lipca, po rozmowie ze śledczym. Dzień wcześniej do sądu trafiła sprawa karna Wasyla Parfiankowa. Obaj uczestnicy Płoszczy-2010 są według władz winni tego samego czynu.

Parfiankau spędza urodziny w areszcie

Parfiankau spędza urodziny w areszcie

Więzień polityczny znajduje się w areszcie śledczym nr 6 w Baranowiczach. Skazano go za “naruszenia warunków odbywania nadzoru profilaktycznego”.

Przypomnijmy, że 27-letni Wasilij Parfiankau był pierwszą osobą skazaną za udział w protestach opozycji 19 grudnia 2010 roku. W lutym 2011 roku skazano go na 4 lata pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. W sierpniu ubiegłego roku Parfiankau został ułaskawiony na mocy ukazu Łukaszenki. 

Wasyl Parfiankou

Wasyl Parfiankou

Urodził się 30 sierpnia 1983 roku w Mińsku, ukończył 9 klas mińskiej szkoły nr 163, pracował jako ślusarz w mińskim warsztacie nr 7. Był działaczem niezarejestrowanej Partii Wolności. Aktywnie brał udział w obronie Kuropat w 2002 roku, gdy władze Mińska planowały zburzenie krzyży – pomników ofiar stalinizmu, w ramach rozbudowy obwodnicy. Brał udział w akcjach protestu razem z „Młodym Frontem” i ruchem „Żubr”. Był wielokrotnie zatrzymywany przez milicję i skazywany na areszty administracyjne. Podczas wyborów 2010 roku, był aktywistą sztabu wyborczego Uladzimira Niaklajeua, prowadził agitację, zbierał dla niego podpisy. Brał udział w demonstracji na Palcu Niepodległości.

Kronika represji

Zatrzymany w Mińsku 4 stycznia 2011 roku w procesie demonstrantów po wyborach prezydenckich 19 rudnia 2010 r. Oskarżono go o organizację „masowych zamieszek”. Po trzech dobach został wtrącony do aresztu śledczego przy ul. Wołodarskiego, jako oskarżony w procesie z art. 293. 17 lutego 2011 sąd rejonu Frunzeńskiego w Mińsku skazał Wasyla na 4 lata kolonii karnej. Karę odbywał w kolonii Orsza. Od 17 do 27 lipca przebywał w karcerze „za łamanie regulaminu w zakresie stroju więziennego”. 11 sierpnia 2011 został ułaskawiony przez prezydenta. 5 stycznia 2012 roku nad Wasylem ustanowiono nadzór prewencyjny na okres jednego roku, powodem czego było jego uczestnictwo w życiu polityczno-społecznym i działalność opozycyjna. 29 maja Wasyl Parfiankou została skazany z art. 421 KK Republiki Białoruś (złamanie zasad nadzoru prewencyjnego), przez sędziego sądu rejonu Pierwszomajowego, Siarhieja Bondarenkę (Siarhej Bondarenka wcześniej skazał na karę więzienia obrońcę praw człowieka Alesia Bialackiego). 24 lipca Sąd Miejski w Mińsku odrzucił skargę kasacyjną Parfiankoua przeciwko wyrokowi aresztu na okres 6 miesięcy za nieprzestrzeganie warunków nadzoru prewencyjnego.

9 sierpnia 2012 został aresztowany. Karę odbywał w kolonii karnej w Baranowiczach.

12 lipca 2013 r Wasyla ponownie oskarżono wg art. 421 Kodeksu Karnego RB – „Złamanie zasad nadzoru prewencyjnego”. Sprawę przekazano do sądu, do procesu jednak nie doszło, ze względu na zastosowanie innej metody nacisku na opozycjonistę. 21 września 2013, po odbyciu 5 dób aresztu administracyjnego, na który skazano go w trybie „zaocznym”, Wasyl Parfiankou został nieoczekiwanie skierowany do jednostki lecznictwa na jeden rok (LTP – dokąd odsyłani są m.in. osoby uzależnione poddane przymusowej terapii odwykowej) w Swietogorsku.