Blog

2 Articles

Jurij Bandażewskij: “Szkoda, że nie na Białorusi, ale najważniejsze, że kontynuuję swoją działalność “

Jurij Bandażewskij: “Szkoda, że nie na Białorusi, ale najważniejsze, że kontynuuję swoją działalność “

Jednym z pierwszych więźniów sumienia na Białorusi został profesor, doktor medycyny Jurij Bandażewskij. Naukowiec został aresztowany w 1999 roku. Dwa lata później uznano go za winnego przyjmowania łapówek od studentów i skazano na 8 lat pozbawienia wolności. Jednakże, białoruska i międzynarodowa społeczność nie uwierzyła sędziom i uznała go za więźnia sumienia. Bandażewskiego skazano za krytykę działań białoruskich władz po katastrofie w Czarnobylu. Po zwolnieniu na podstawie amnestii z dnia 5 sierpnia 2005 roku, naukowiec wyjechał z Białorusi i obecnie pracuje na Ukrainie. O tym jak potoczyły się jego losy, Jurij Bandażewskij opowiada palitviazni.info.

Jurij Bandażewskij

Jurij Bandażewskij

Jurij Bandażewskij – były rektor Państwowego Instytutu Medycznego w Homlu. Znany uczony, jeden z lepszych specjalistów ds. radiologii, członek Białoruskiej Akademii Nauk Medycznych, autor książek o wpływie radiacji na organizm człowieka. Urodził się 9 stycznia 1957 roku w mieście Raduń, rejon woronowski, obwód grodzieński.

Ukończył Grodzieński Medyczny Instytut Państwowy (1980). Doktor nauk medycznych (1988), profesor (1991), członek-korespondent Białoruskiej Akademii Nauk Medycznych, członek Akademii Nauk w Nowym Jorku, honorowy członek Polskiej Akademii Nauk Medycznych. Pracował jako stażysta kliniczny, badacz, kierownik centralnego laboratorium badawczego Zakładu Patologii Grodzieńskiego Instytutu Medycznego (1980 – 1990), rektor Państwowego Instytutu Medycznego w Homlu (1990 – 1999).

Kronika represji

13 lipca 1999 roku, Jurij Bandażewskij został zatrzymany i umieszczony w areszcie tymczasowym. 4 sierpnia przedstawiono mu zarzuty z artykułu 169. pkt.3 (przyjęcie korzyści majątkowej). Oskarżenie to, zostało przedstawione rektorowi na podstawie dowodów przedstawionych przez prorektora Władimira Rewkowa, zatrzymanego 12 lipca. Są powody, by myśleć, że w stosunku do Rewkowa zostały użyte środki psychotropowe, dlatego że już pod koniec lipca Rewkow skierował do prokuratury obwodu homelskiego oświadczenie, w którym  zrzekł się wcześniejszych zeznań.

Przeciwko Bandażewskiemu i Rewkowowi została wszczęta sprawa karna. Obaj zostali oskarżeni o to, że  pomagali w dostaniu się na studia niektórym kandydatom, za co otrzymywali spore łapówki.

27 grudnia 1999 roku Jurij Bandażewskij został zwolniony z więzienia. Otrzymał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Decyzja o zmianie środka zapobiegawczego została podjęta w  związku ze stanem zdrowia więźnia. Centrum Praw Człowieka „Viasna” oceniło, że prześladowanie rektora Instytutu Medycznego, profesora Bandażewskiego było bezpośrednio związane z jego stanowczą postawą dotyczącą problemu radiacyjnej ochrony ludności, która ucierpiała podczas katastrofy w elektrowni w Czarnobylu.

18 czerwca 2001 roku, Bandażewskij został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo było prowadzone ponad półtora roku (według obrońców praw człowieka, naukowca skazano za jego działalność naukową). Na podstawie badań wpływu małych dawek promieniowania na organizm ludzki, Bandażewskij doszedł do wniosków, że przebywanie na terytorium skażonym (czarnobylskim) jest śmiertelnie groźne. Opinia ta przeczy oficjalnej wersji głoszącej możliwość osiedlenia się ludności na opuszczonym terenie.

Unia Europejska jeszcze przed orzeczeniem wyroku, wydała Bandażewskiemu Paszport Wolności, uznając go tym samym, za więźnia sumienia. 5 sierpnia 2005 roku został zwolniony. W sprawie Bandażewskiego nie ma bezpośrednich dowodów. Istnieją podejrzenia, że zatrzymanie Bandażewskiego było wcześniej zaplanowaną operacją.

Od 2006 roku Bandażewskij mieszka we francuskim mieście Clermont-Ferrand, gdzie stara się kontynuować swoje badania naukowe. Stał się on 25-tym człowiekiem na świecie, który otrzymał Paszport Wolności, który daje możliwość mieszkania na terytorium dowolnego kraju UE. Jest honorowym mieszkańcem piętnastu miast we Francji, w tym Paryża.

Jurij Bandażewskij wysłał list do Aleksandra Łukaszenki, w którym opisał konflikt homelskiego instytutu z Ministerstwem Zdrowia RB, które połączył on z „faktami niezamierzonego używania czarnobylskich materiałów przez Instytut Radiologiczny Ministerstwa Zdrowia RB”. Wniosek ten profesor Jurij Bandażewskij wysnuł na podstawie doświadczeń podczas swojej pracy w komisji analizującej efektywność badań trzech ze związanych z tym zagadnieniem obszarów realizowanych przez Radiologiczny i Endokrynologiczny Instytut Badań Klinicznych, angażujących budżet ponad 17 mld rubli. Raport profesora wykazał, że jedynie kilka z prac, które pochłonęło 1,1 mld rubli „może okazać się pożytecznymi z naukowego i praktycznego punktu widzenia”, a pozostałe 16 mld rubli to zmarnowane pieniądze. W taki sposób Jurij Bandażewskij, uzbrojony w sensacyjne wyniki badań, niejednokrotnie wzywał białoruskie władze do troski o zdrowie ludzi, a gdy poruszył temat finansów, zaczęto stwarzać mu problemy, zakończone aresztowaniem. Jurij Bandażewskij niejednokrotnie informował o niewystarczającej ilości podejmowanych działań, służących ochronie zdrowia ludzkiego w strefie czarnobylskiej.