“Wiasna” wystosowała list otwarty do KGB

14 sierpnia, Centrum Praw Człowieka „Wiasna” zwróciło się do służb bezpieczeństwa w związku z sytuacją księdza Uladzimira Lazara. Obrońcy praw człowieka żądają podania informacji o miejscu przetrzymywania księdza, jego stanie zdrowia, przyczynach aresztowania i o co konkretnie jest oskarżony. Jak podają niezależne media białoruskie, katolicki ksiądz z Borysowa zniknął na początku lata, a po dwóch miesiącach okazało się, że jest aresztowany.

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego zebrali ponad tysiąc podpisów pod żądaniem uwolnienia księdza Lazara. Białorusini z Polski i innych państwa zorganizowali kampanię wsparcia dla więźnia, wysyłając dziesiątki listów pod adres aresztu śledczego KGB w Mińsku. Jednakże po kilku dniach okazało się, że te listy wracają. 12 sierpnia komitet organizacyjny BChD wystosował zbiorowe oświadczenie w sprawie Uladzimira Lazara.

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) zachowuje jednak w tej sprawie milczenie. Podobnie jak w przypadku sprawy „szpiega” Hajdukowa, społeczeństwo znalazło się w trudnej sytuacji ze względu na brak informacji.

Poniżej cytujemy w całości oświadczenie Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, reprezentujące jednocześnie stanowisko obrońców praw człowieka.

Centrum Praw Człowieka „Wiasna”

List Otwarty

14 sierpnia 2013

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” wzywa KGB Republiki Białoruś do podania do wiadomości publicznej informacji o miejscu przebywania i przyczynie zatrzymania księdza Uladzimira Michałowicza Lazara, oraz o treści jego aktu oskarżenia.

Obywatele Białorusi mają zagwarantowane prawo do dostępu, przechowywania i rozpowszechniania pełnych, wiarygodnych i aktualnych informacji o działalności organów państwowych, organizacji społecznych, o życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym i stosunkach międzynarodowych, oraz o stanie środowiska naturalnego (art. 34 Konstytucji).

Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka i Obywatela gwarantuje każdemu człowiekowi prawo do swobody wyrażania swoich osobistych opinii, co zawiera w sobie prawo do poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkiego rodzaju informacji.

Korzystanie z powyższych praw tworzy również szczególne obowiązki i odpowiedzialność. Mogą być one sprzężone z pewnymi ograniczeniami, które jednak powinny być określone przez prawo, jako konieczne do zapewnienia przestrzegania praw i godności innych osób, ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa.

Uważamy, że informacje na temat aresztowania i zatrzymania osoby, o treści przedstawionego jej oskarżenia, o jej statusie procesowym, miejscu przetrzymywania i innych aspektach, nie związanych ze szczegółami śledztwa, nie mogą podlegać tajemnicy państwowej w zakresie ochrony bezpieczeństwa kraju i porządku publicznego.

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” otrzymuje regularne wiadomości na temat ograniczania lub łamania przez władze praw poszczególnych osób. Takie przypadki wymagają adekwatnej reakcji odpowiednich instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Poza tym, obrońcy praw człowieka rozumiejąc odpowiedzialność ciążącą na nich z zakresie bezstronności i obiektywizmu swoich osądów, czują się zmuszeni zareagować na całkowity brak oficjalnych informacji, również w przypadkach spraw o szerokim wydźwięku społecznym.

Dlatego też Centrum Praw Człowieka „Wiasna” wzywa właściwe organy władzy państwowej – prokuraturę, MSW, KGB, Komitet Śledczy – do udzielenia informacji za pośrednictwem mediów, własnych stron internetowych, o każdym istotnym i strategicznym przypadku ograniczenia praw obywatelskich.

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” pragnie przypomnieć, że niezależnie od wagi oskarżenia, osoby zatrzymane zachowują pełnię praw za wyjątkiem tych, które podlegają ograniczeniu w związku z samym faktem ograniczenia lub pozbawienia wolności; tortury, podobnie jak okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie jest niedopuszczalne.”

 palitviazni.info

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые