Oleg Surgan

Oleg Surgan – opozycyjny działacz z Witebska.

Kronika represji

3 września 2009 roku Oleg Surgan wraz z młodszym bratem Tarasem został zatrzymany na przystanku niedaleko Witebskiej Akademii Medycznej. Chwilę wcześniej na budynku akademii ktoś wywiesił biało-czerwono-białą flagę narodową.

Na posterunku spisano protokół i oskarżono Olega o wywieszenie flagi. Jednakże bardzo szybko protokół ten został zniszczony, a zamiast niego pojawił się inny. W ostatecznej wersji protokołu napisano, że Oleg był w miejscu publicznym w stanie nietrzeźwym, wyrażał się niecenzuralnie, a podczas próby zatrzymania ugryzł milicjanta w palec. Sam Surgan twierdził, że na posterunku milicji torturowano go, co potwierdziło badanie lekarskie. Po zatrzymaniu przewieziono go do szpitala z rozbitą głową.

19 lutego 2010 roku Surgan został skazany na 6 miesięcy aresztu, oskarżono go o stawianie oporu milicji. Oprócz tego, zgodnie z wyrokiem, Surgan miał wypłacić 2,5 miliona rubli zadośćuczynienia dla funkcjonariusza milicji, Siergieja Dudkiewicza. Wyrok wydał  sędzia Jewgienij Burunow. 27 lipca 2010 roku został zwolniony z kolonii Głubokoje.

Другие политические заключённые

  • Mikoła Astrejka
  • Jauhien Waśkowicz
  • Maksim Daszuk
  • Andriej Sannikau
  • Aleś Michalewicz