Aleś Bialacki: dwa lata od politycznie umotywowanego wyroku

Dwa lata temu, 24 listopada 2011 roku sąd Pierwszomajowego Rejonu w Mińsku wydał wyrok skazujący Alesia Bialackiego, przewodniczącego Centrum Obrony Praw Człowieka “Wiasna”, wiceprezesa Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka. Zgodnie z wydanym wyrokiem Aleś Bialacki został uznany za winnego popełnienia przestępstwa na podstawie części  2 art. 243 kodeksu karnego Białorusi (uchylanie się od płacenia podatków w szczególnie dużej wysokości) i został pozbawiony wolności na okres 4,5 roku w warunkach ścisłego reżimu wraz z konfiskatą mienia.

Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, a także czołowe międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka ocenili ten wyrok jako politycznie umotywowany, mający na celu przerwanie wieloletniej działalności Alesia Bialackiego oraz Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”.

Przedstawiony wyrok jest sprzeczny nie tylko z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi w zakresie obrony praw człowieka, ale i z obowiązującym ustawodawstwem.

Zgodnie z art. 22 Ustawy Republiki Białoruś z dnia 21.12.1991roku „O podatku dochodowym od osób fizycznych” i analogicznego art. 178 Kodeksu Podatkowego RB w obowiązkowej deklaracji podatkowej, należy wpisać określone dochody, zapłacić od nich podatek dochodowy w przypadku, gdy podatnik uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu. Czyli dochody, które nie podlegają opodatkowaniu, nie są deklarowane i od nich nie płaci się podatku dochodowego.

Według podpunktu 2.19 art. 153 Kodeksu Republiki Białoruś i podpunktu 2.19 pkt 2 art. 2 wyżej wymienionej ustawy przedmiotem opodatkowania nie są przychody otrzymane w gotówce przez osobę fizyczną od innej osoby w celu realizacji jego zlecenia realizacji jakichkolwiek płatności na jego rzecz lub na rzecz osób trzecich za towary (prace, usługi), albo przekazanie osobom trzecim otrzymanych środków i zobowiązań.

Oznacza to, że jeśli obywatel otrzymuje od pewnej zagranicznej organizacji środki finansowe na wykonanie zlecenia tej organizacji do dokonania płatności za coś, przesyłanie osobom trzecim lub wykonania jakichkolwiek zobowiązań, to takie środki nie są przedmiotem opodatkowania. A zatem, nie ma obowiązku deklaracji dochodów i płacenia podatków.

Odpowiednia ocena postępowania karnego A. Bialackiego została określona na poziomie międzynarodowym. Według opinii Grupy Roboczej do spraw arbitralnych zatrzymań ONZ skierowanej do rządu Białorusi, zawierała decyzję o tym, że “pozbawienie wolności Pana Aleksandra Wiktorowicza Bialackiego jest arbitralne, ponieważ jest ono sprzeczne z artykułem 20, pkt 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i artykułem 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR). Zatrzymanie podpada pod II kategorię wśród kategorii stosowanych przy rozpatrywaniu spraw przekazanych do rozpatrzenia przez Grupę Roboczą.

W nawiązaniu do opinii, Grupa Robocza prosi rząd, aby podjął  niezbędne środki w celu poprawienia sytuacji Pana Bialackiego i  doprowadzi je do  zgodności z normami i zasadami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ICCPR.

Grupa Robocza podkreśla, że  adekwatnymi środkami  ochrony prawnej jest uwolnienie Pana Bialackiego i wypłacenie mu odszkodowania zgodnie z artykułem 9 ustęp 5 ICCPR”.

Na początku listopada więzień polityczny Aleś Bialacki odbył połowę okresu kary w kolonii karnej nr 2 w Bobrujsku i logiczne jest, że mógł zostać wcześniej zwolniony. Jednak tak się nie stało, ponieważ regularnie, nawet za najdrobniejsze naruszenia reżimu nakładane są na niego kary.

Od pierwszego dnia zatrzymania Bialackiego w wielu krajach na świecie i na Białorusi odbywają się akcje solidarności z więźniem politycznym, przewodniczącym Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, otrzymuje on tysiące listów wsparcia z różnych zakątków świata. Organizacje międzynarodowe i znani politycy nawołują białoruskie władze do uwolnienia Alesia Bialackiego. Podczas  pobytu za kratkami Aleś Bialacki został uhonorowany nagrodą im. Vaclava Havla, niemiecką nagrodą im. Petra Kelly, uhonorowany nagrodą wolności duńskiej gazety “Politiken”, był dwukrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla.

Nawet za kratkami w kolonii karnej nr 2 w Bobrujsku Aleś Bialacki kontynuuje swoją działalność. Wydał książkę artykułów literaturoznawczych „Oświecenie po białorusku” (“Асьвечаныя Беларушчынай”). Wkrótce światło dzienne ujrzą jeszcze dwie nowe książki.

Koledzy i przyjaciele Alesia Bialackiego godnie wykonują jego lakoniczny nakaz “Wspierajcie Wiasnę!”

spring96.org

 

Другие политические заключённые