Wasyl Parfiankou znajduje się w więziennej jednostce szpitalnej (LTP)

Wasyl Parfiankou znalazł się w więziennej jednostce szpitalnej (LTP)  nr 1 w Swietogorsku, dokąd został 21 września przeniesiony z aresztu MSWCentrum Praw Człowieka Wiasna dowiedziało się o tym z oficjalnego systemu informacyjnego LTP.

Jak wyjaśniają obrońcy praw człowieka, decyzja o przeniesieniu Wasyla Parfiankowa do LTP została wydana przez Sąd w Mińsku dnia 4 września w trybie zaocznym. Sąd złamał tym samym art. 393-9 ust. 4 KPK RB, w myśl którego: “Decyzja o przeniesieniu obywatela do więziennej jednostki szpitalnej rozpatrywana jest w terminie dziesięciu dni od dnia wniesienia wniosku do sądu, z obowiązkową obecnością przedstawiciela organów administracji spraw wewnętrznych, prokuratora, obywatela, którego wniosek o skierowanie do więziennej jednostki szpitalnej podlega rozpatrzeniu przez sąd”. A ustęp 6 tego artykułu głosi: “W przypadku nieobecności obywatela, którego wniosek o skierowanie do więziennej jednostki szpitalnej podlega rozpatrzeniu może on zostać doprowadzony“.

Obrońcy praw człowieka nie wiedzą, czy Wasyl Parfiankou otrzymał decyzję sądu. Jednak termin pozostawiony mu dla zaskarżenia wyroku już minął.

Należy przypomnieć, że praktyka przymusowej izolacji w jednostkach medycznych stosowana w przypadkach pozakarnoprawnych uważana jest przez obrońców praw człowieka za łamanie praw człowieka.

Другие политические заключённые

  • Paweł Winogradau
  • Wadim Kabanczuk
  • Aleksander Franckiewicz
  • Uladzimir Jaromienak
  • Alieksiej Bondar