ZP OBWE wezwało Białoruś do uwolnienia więźniów politycznych

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE wezwało Białoruś do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia i rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych, w tym osób na zwolnieniu warunkowym i skazanych na ograniczenie wolności, oraz do przywrócenia im pełni praw obywatelskich i politycznych. Wspomina o tym Rezolucja o Sytuacji w Białorusi, przyjęta  2 lipca na posiedzeniu Komitetu ZP OBWE ds Demokracji, Praw Człowieka i Humanitaryzmu, podaje BelaPAN.

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE ponownie wezwała władze do wpuszczenia wysłanników ZP w celu odwiedzenia więźniów politycznych zamkniętych w białoruskich więzieniach.

W rezolucji poddaje się ocenie postępowanie wobec więźniów politycznych, przetrzymywanych w więzieniach z powodów politycznych, wielokrotnie pozbawianych regularnych kontaktów z adwokatami, krewnymi, poddawanych poniżającemu traktowaniu, porównywalnemu z torturami.

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE wzywa przywództwo Białorusi do odwołania wszelkich ograniczeń nałożonych na osoby z wyrokami ograniczenia wolności z powodów politycznych, w tym na żonę byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikowa, Irinę Chalip i byłego kandydata na prezydenta Uladzimira Niklajewa.

Dokument zawiera również wezwanie oficjalnego Mińska do przywrócenia licencji adwokatom, pozbawionych ich, lub zmuszonych do ich oddania za bronienie przedstawicieli opozycji i aktywistów społecznych.

Autorzy rezolucji wzywają władze do zaprzestania prześladowań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacji i ruchów młodzieżowych, związków zawodowych, niezależnych mediów i obrońców praw człowieka.

Rząd otrzymał propozycję «rozpatrzenia możliwości przeprowadzenia reform ustawodawczych w celu dostosowania prawa państwowego do standardów europejskich, wliczając w to zniwelowanie nadmiernych  pełnomocnictw władzy wykonawczej, zgodnie z Konstytucją kraju z roku 1996, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia zależności systemu sądownictwa od organów wykonawczych».

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE wzywa również do zmiany artykułu 193.1 Kodeksu Karnego (działanie z ramienia nieformalnej organizacji).

W rezolucji wyraża się żal z powodu ograniczonej współpracy rządu białoruskiego z wieloma instytutami OBWE, wliczając w to grupę roboczą ZP OBWE ds Białorusi, która dotąd nie uzyskała zaproszeń do odwiedzenia kraju.

Jak zauważa się w treści dokumentu, pogwałcenia praw człowieka w Białorusi «nadal mają systematyczny i ściśle lokalny charakter, o czym ewidentnie świadczy centralizacja władzy ustawodawczej i wykonawczej w rękach prezydenta, którego dekrety stały się głównym mechanizmem ustawodawczym w państwie, co podważa rolę parlamentu».

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE wzywa władze Białorusi do «przestrzegania swoich zobowiązań w ramach OBWE pod względem respektowania wolności zgromadzeń i wolności słowa, oraz do liberalizacji prawodawstwa  i praktyki poprzez zapewnienie obywatelom prawa do wyrażania protestu społecznego, zarówno w internecie, jak i innymi drogami».

W rezolucji mówi się o konieczności odwołania wszystkich wygłoszonych wyroków śmierci i natychmiastowego przystąpienia do prac nad likwidacją kary śmierci.

naviny.by

 

Зьвязаныя навіны:

Другие политические заключённые